Emanuel - Hosana

Emanuel - Hosana

Donosimo pjesmu odličnog Hrvatskog kršćanskog benda Emanuel, čiju jednu članicu mogu sa ponosom reći da osobno poznajem.

 

Ime Emanuel potječe iz Biblijskog imena "Emanu-el" ("el" označava...

Koja je bila svrha kipova kojima je Bog zabranio klanjanje u Starom zavjetu

Koja je bila svrha kipova kojima je Bog zabranio klanjanje u Starom zavjetu

Isus je upozoravo "ako vaša pravednost ne bude veća od pravednosti pismoznanaca" se se neće ući u kraljevstvo Božje. Protestantska braća (ponajviše pentakostalci) pokušavaju katolicima osporiti čašćenje Božje Istine kipovima (bilo Isusa, bilo Marije, ili ostalih svetaca), te tako zanemaruju da se kipovima naviješta također evanđelje, jer se njima šalje poruka o Božjoj Istini; a ta Istina je još dodatno donesena nakon Isusovog djela u ekonomiji spasenja. Protestantni se oslanjaju na neke direktne riječi Pisma, koje se pak pogrešno mogu protumačiti ako se izbaci kontekst. No da li se katolici klanjaju kipovima, i koja je bila svrha kipova kojima je Bog zabranio klanjanje u Starom zavjetu?

 

Da li se katolici i smiju uopće klanjati kipovima. Katolicima je svakako zabranjeno prema katoličkom nauku klanjanje kipovima i slikama, kako objašnjava prema katekizmu katoličke Crkve don Damir Stojić: "Dok svete slike i kipovi zaslužuju poštovanje, njima se nikada ne klanjamo." Prema tome svaki katolik s druge strane to mora znati.

 

Pogledajmo detaljno citatima iz Pisma o čemu se radi i što protestanti optužuju katolike te pogrešno interpretiraju nauk Pisma.

 

Prigovor: katolici se klanjaju kipovima, a Bog je to zabranio u Starom zavjetu, primjeri:


Izaija 44, 9
Tko god pravi kipove, ništavan je, i dragocjenosti njegove ne koriste ničemu. Svjedoci njihovi ništa ne vide i ništa ne znaju, da im budu na sramotu.

Izaija 45, 16
Postidjet će se i poniknut će svi zajedno, otići će u ruglu oni koji prave kipove.

Jeremija 1, 16
I sudit ću im za sve opačine njihove; zato što me ostaviše, zato što kadiše drugim bogovima i klanjahu se djelima ruku svojih.

 

Odgovor na prigovor

 

Ono što protestantni zaboravljaju vidjeti za ovaj prigovor je kada se govori o kipovima da su ti kipovi bili ne izrađeni kipovi za ljude (recimo prijatelje arhitekta, obitelj, ili slično), nego su to bili kipovi poganskih bogova:

 

Ponovljeni Zakon 4,28
Ondje ćete se klanjati bogovima što su ih ljudske ruke načinile od drveta i kamena, bogovima koji ne mogu ni vidjeti ni čuti, ni jesti ni mirisati.

 

Riječ "ljudske ruke načinile od drveta i kamena" jasno oslikavaju da su ti spomenuti kipovi zapravo bogovi (to otkrivaju riječi "bogovima koji ne mogu ni vidjeti ni čuti" - a Sveto Pismo sigurno svece niti anđele ne smatra bogovima). To su dakle poganska božanstva kojima su se klanjali ti narodi. Pismo je dosljedno da se radi o kipovima poganskih bogova:

 

Ponovljeni Zakon 12,3
Porušite njihove žrtvenike, porazbijajte njihove stupove, spalite im ašere; smrvite kipove njihovih bogova, zatrite im imena s onih mjesta.

 

Opet u gornjem citatu imamo zapisano da su ti kipovi kipovi čega - pa ničeg drugog nego (poganskih) bogova. Zamijetiti riječi "kipove njihovih bogova" u gornjem citatu koji to otkrivaju. Dalje:

 

Izaija 21,9
I gle, dolaze konjanici, jahači udvojeni. Oni mi viknuše, oni rekoše: "Pade, pade Babilon! Svi kipovi njegovih bogova o zemlju se razbiše."

 

Sveto Pismo u Izaiji 21,9 govori također o kipovima - bogova. Ničeg drugog nego poganskih bogova.

 

Da zbilja pouzdanje u kipove nema veze sa ikakvim čašćenjem recimo svetaca ili jednoga pravoga Boga (koji je inače sam sebi u Knjizi Izlaska 37, 38 i 39 detaljno opisao kako da mu se Svetište sagradi), govori opet Pismo da se to radi baš o poganskim bogovima:

 

Izaija 42, 17
Uzmaknut će u golemu stidu koji se uzdaju u kipove, koji ljevenim likovima govore: 'Vi ste naši bogovi.'"

 

To je i odgovor na citate Izaije jer je tu objašnjeno na koji način su se kipovima i kome u čast (krivim bogovima) odnosili ti poganski narodi. Ovaj gornji citat je potrebno usporediti sa današnjim svecima i katoličkom Crkvom. Tko svecima govori kao što piše u Izaiji 42, 17: 'Vi ste naši bogovi.'? Katolici ne ispunjavaju to proročanstvo. Dakle Biblija tu govori o nekome drugome. O kome dakle govori Pismo - o tadašnjim poganskim bogovima kojima su ljudi u čast radili kipove. Napominju li to protestantski ili antikatoličke sekte? Baš i ne. Upravo zato jer selektivno i površno tumače Bibliju.

 

Dalje o kipovima čija je gradnja bila svrha za osobno klanjanje, tj. uzimanje božanstva:

 

Jeremija 10,11
Evo što ćete o kipovima reći: "Bogovi koji nisu stvorili neba ni zemlje moraju nestati s lica zemlje i ispod neba."

 

Razmotriti Jeremiju 10,11. Da li katolici kipovima govore da su to bogovi koji moraju nestati s lica zemlje? Ne. Katolici svece niti anđele ni ne smatraju bogovima, niti im govore da moraju nestati sa lice zemlje. Kad je ijedan papa ili vjernik katolik rekao da sveci ili anđeli moraju nestati sa lice zemlje i ispod neba? Zapitajmo li se ikada zašto to protestantni ne komentiraju.  Tu ti se razotrkiva selektivnost i površnost protestantske teologije. A tada protestantske struje poput pentakostolaca proizvode antikatolički nauk pod senzacionalizmom izvlačeći tako stihove izvan konteksta, i naivni ljudi koji ne poznaju detaljno Bibliju, jasno da će povjerovati kada se tako izvuku izvan konteksta i prave poruke iza tih citata. Mogu li se sada razumjeti kakvo se tu zapravo đavolje lukavstvo skriva, u takvom nauku? A da je Bog sam odobrio, štoviše zapovijedio gradnju kipova koji nisu poganski bogovi pokazati će ti kasnije primjer kada je naredio gradnju kipovima kerubina (doći ćemo do toga).

 

Dalje o kipovima koji su kipovi - bogova:

 

Daniel 11,8
Pa i njihove bogove, njihove kipove i njihovo dragocjeno suđe, srebrno i zlatno, odnijet će kao plijen u Egipat. Nekoliko godina bit će jači od kralja Sjevera,

 

I Danijel 11,8 otkriva da poganski bogovi nekog naroda imaju kipove baš zbog tih poganskih bogova. To su ponovno kipovi bogova.

 

Pismo isto govori kroz ostale proroke što je problem - kipovi poganskih bogova:

 

Habakuk 2, 18
Čemu koristi tesan lik da ga umjetnik teše? Čemu lijevan lik, lažno proroštvo, da se tvorac njegov u nj pouzdaje oblikujuć' nijeme kipove? 19 Jao onom tko komadu drva kaže: "Probudi se!" Kamenu nijemom: "Preni se!" On da prorokuje? Optočen može biti i zlatom i srebrom, ali nikakva daha životnog nema u njemu.

 

U Habakuku 2, 18 Biblija objašnjava na koji način su se tim spominjanim kipovima odnosili narodi, da su ih pravili bogovima: ovo su riječi koje to oslikavaju: Kamenu nijemom: "Preni se!". Tko od katolika govori nekom kipu neke osobe čovjeka ili anđela "Preni se!", ili "Učini ovo", ili "Učini ono"? Nitko. A o tome govori Habakuk 2, 18 - to je pravljenje kipa bogom. Čašćenje Isusa slikom ili kipom nije pravljenje kipa Bogom. Bog nije kip i katolici to ne naučavaju - dapače, u katekizmu katoličke Crkve je navedeno da se kipove častimo (jer mogu ukazivati na Istinu Jednoga Boga i Jednoga Boga, ali da se kipovima nikada ne klanjamo).

 

Katekizam naučava isto i za slike koje također kao idolopoklonstvo tumače protestanti: "Čast iskazana svetim slikama jest čašćenje puno poštovanja a nipošto klanjanje, koje pripada samo Bogu".

 

Jesu li to kojim slučajem protestantni propustili napomenuti? Katolici ne smatraju kipove bogovima, niti ih prave. A Bog je u religijske svrhe dopustio gradnju kipova, u Njegovo ime (doći ćemo do toga). Inače, ako imamo sliku pokojne bake u novčaniku, potrebno se zapitati po protestantskom shvaćaju, kako to nije idolopoklonstvo (jer po toj logici bi i to trebalo biti). Takvo nakaradno shvaćanje podrazumijeva da bi čovjek očito svakome kome zbog ljubavi ima sačuvanu sliku u novčaniku dao time predznak božanstva, jer je to "čašćenje slikom". Što je Isus rekao: "jao vama, pismoznanci" - da, takvim pismoznancima se Isus obraćao, i takvom nakaradnom nauku bez razbora.

 

Ponovno Pismo o tome da su kipovi koji su problem zapravo kipovi koji se uzimaju za božanstva:

 

Knjiga mudrosti 13,10
Ali nesretnici su oni - i u mrtve se predmete ufaju - koji bogovima nazivaju djela ruku čovječjih: zlato i srebro, umjetno obrađeno, životinjske likove, bezvrijedni kamen isklesan drevnom rukom.

 

Ova riječ "bezvrijedni kamen isklesan" također otkriva kip. Također tu piše i "bogovima nazivaju". Da li katolici "bogovima nazivaju" "bezvrijedni kamen isklesan"? Ne. Katolici ne nazivaju bogovima kipove. Protestantni se smatraju nekakvim poznavanjem Biblije, a njihova teologija time postaje isprazna i nedovoljna. Kada je potrebno zamijetiti detalje koji tom nauku odgovaraju - o tome se šuti. To je još više odlika sekti nego kod protestantske braće. To je zbog toga što su sektaši uglavnom manje iskreni kršćani, a više anti-katolički nastrojeni jer ne priznaju papu ni znaju ispravno protumačiti Mateja 16,18 (jer ni ne razumiju Pismo kao što smo vidjeli, pa kako će i katoličanstvo). Bibliju su upravo takvi selektivni tumači oskrvrnuli - jer izvorna Biblija ima 73 knjige. Katolička Crkva je objavila Bibliju na svojim saborima - dok su protestanti uzeli sve knjige, proučili ih, te izbacili neke knjige i samo 66 ih priznaju. Od nikog drugog nego od katoličke Crkve su sve sekte preuzele Bibliju i sada ju tumače po svojoj volji, jer katolička Crkva je u 4. stoljeću na Crkvenim saborima po duhu razaznala koje knjige spadaju u svezak knjiga koji se naziva "Biblija". Da li je potrebno napomenuti da je Crkva tada i odbacila sve gnostičke tekstove i spalila one koji se protive Istini evanđelja, te se osim Pisma, oslanja i na Predaju koju su tadašnji Židovi i apostoli naučavali - te su čak i po tome mogli duhom razaznati koje knjige spadaju u Pismo. A protestanti danas, koji su preuzeli dakle tu Bibliju, odbacuju 7 knjiga, te Predaju koja je također sudjelovala u formiranju Svetog Pisma. Da li je potrebno više trošiti riječi na taj paradoks?

 

Dalje o problematičnim kipovima bogova:

 

Jeremija 44,8
jer me vrijeđate djelima ruku svojih, kadeći tuđim bogovima u zemlji egipatskoj, u koju ste došli prebivati, a bit ćete iskorijenjeni i postat ćete kletva i ruglo među svim narodima na zemlji?

 

Pismo u Jeremiji 44, 8 otkriva riječi "djelima ruku svojih" - što označava kipove, te se opet spominje riječ "tuđim bogovima". Sasvim je jasno kada se sa razborom pristupa Svetom Pismu da su to kipovi nikome drugome nego tuđim bogovima. Ali trebalo je pročitati i te rečenice, da bi one koje pentakostalci navode dobile i smisao i kontekst. A izvlačiti izvan konteksta je omiljena praksa posebno sekti.

 

Pismo je i dalje dosljedno kad su u pitanju kipovi bogovima:

 

Baruh 6,15
Kao što posuda kojom se čovjek služi postaje beskorisnom kada se razbije, tako je i s njihovim bogovima koji su postavljeni u hramovima.

 

U Baruhu 6,15 otkriva se da su beskorisne građevine-kipovi koje se smatralo čime opet - poganskim bogovima (to otkriva riječ "njihovim bogovima"). Katolici kipove ne smatraju bogovima. Da je to točno ispravan kontekst, otkriva i ovaj citat u tom istom poglavlju:

 

Baruh 6,29
Ta kako biste ih mogli zvati bogovima? Tima srebrnim, zlatnim i drvenim bogovima žrtve prinose žene.

 

Riječi "kako biste ih mogli zvati bogovima" otkrivaju da je netko nekoga zvao bogovima. Katolici ne nazivaju bogovima nikoga osim Boga Jednoga, Stvoritelja neba i zemlje. Treba li još što reći? Svi ovi primjeri govore da su ti kipovi građeni u čast poganskim bogovima (to je ono što je smetalo Jahvu).

 

Bog sam naređuje gradnju kipova u određenim situacijama

 

A da je Bog naredio gradnju kipova u svoju čast govore ovi stihovi gdje to naređuje Mojsiju:

 

Knjiga Izlaska 25, 18
Skuj i dva kerubina od zlata za oba kraja Pomirilišta. 19 Napravi jednoga kerubina za jedan kraj, a drugoga kerubina za drugi kraj. Pričvrsti ih na oba kraja Pomirilišta da s njim sačinjavaju jedan komad. 20 Kerubini neka dignu svoja krila uvis tako da svojim krilima zaklanjaju Pomirilište. Neka budu licem okrenuti jedan prema drugome, ali tako da lica kerubina gledaju u Pomirilište.

 

Isto je naredio Jahve i Salomonu:

 

I riječ Jahvina stiže Salomonu: "To je Dom što ga gradiš ..." (Prva knjiga o kraljevima 6, 11)

 

U toj istoj knjizi, u tom istom kontekstu su i točne upute što je Salomon morao napraviti - dakle kipove:

 

Prva knjiga o kraljevima 6,23
U Debiru načini dva kerubina od maslinova drveta. Bili su visoki deset lakata. Prva knjiga o kraljevima 6,24 Jedno je krilo u kerubina bilo pet lakata i drugo je krilo u kerubina bilo pet lakata; deset je lakata bilo od jednoga kraja krila do drugoga. Prva knjiga o kraljevima 6,25 I drugi je kerubin bio od deset lakata: jednaka mjera i jednak oblik obaju kerubina. Prva knjiga o kraljevima 6,26 Visina jednog kerubina bila je deset lakata, tako i drugoga. Prva knjiga o kraljevima 6,27 Smjestio je kerubine usred nutarnje prostorije; širili su svoja krila, tako da je krilo jednoga ticalo jedan zid, a krilo drugoga ticalo drugi zid; u sredini prostorije krila im se doticahu. Prva knjiga o kraljevima 6,28 I kerubine je obložio zlatom. Prva knjiga o kraljevima 6,29 Po svim zidovima Hrama unaokolo, iznutra i izvana, urezao je likove kerubina, palma i rastvorenih cvjetova, Prva knjiga o kraljevima 6,32 Oba krila na vratima od maslinova drveta ukrasi likovima kerubina, palma i rastvorenih cvjetova, i sve ih obloži zlatom; listićima zlata oblijepi kerubine i palme. Prva knjiga o kraljevima 6,35 Urezao je na njima kerubine, palme i rastvorene cvjetove i obložio zlatom sve što bijaše urezano.

 

Tu ti se otkriva sva plitkost protestantskog pogleda na Sveto Pismo. Bog dakle odobrava granju kipova, ali u određene svrhe.

 

Jahve također zapovijeda Mojsiju da u pustinji napravi zmiju od mjedi i tako zaštiti ljude od smrtonosnog ujeda tih otrovnica (Br 21, 8). Kad je kralj Salomon sagradio hram u Jeruzalemu, ne samo da je u pomirilište stavio kerubine, nego je "po svim zidovima hrama unaokolo, iznutra i izvana urezao likove kerubina, palma i rastvorenih cvjetova" (1 Kr 6, 29). Osim toga mjedeno more kod hrama "počivalo je na dvanaest volova" (1 Kr 7, 25). Salomon je na podnožjima za umivaonike dao izraditi lavove, volove i kerubine (usp. 1 Kr 7,29). Prorok Ezekijel vidi u budućem hramu, iznutra i izvana, likove kerubina, a svaki kerubin opet ima lice čovjeka i lava (usp. Ez 41, 18-19).

Dokle god navedeni likovi nisu bili predmet klanjanja, nisu se protivili prvoj Božjoj zapovijedi. No, kad je zmija od mjedi, koja je bila postavljena u hram, postala predmetom klanjanja, kralj Ezekija je razbija (2 Kr 18,4). Sv. Toma Akvinski lijepo zaključuje da prva Božja zapovijed ne zabranjuje pravljenje svakog lika, nego ona zabranjuje pravljenje lika za klanjanje.

 

Cijeli kontekst riječi "Ne pravi sebi lika ni obličja"

 

Kao jedan od najproblematičnijih citata, protestantnti vole navoditi ovaj kada optužuju katolike:

 

Knjiga izlaska 20, 4
Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom.

 

U prvi mah čini se da čovjek ne smije napraviti ništa štogod je preslika nekoga. No potrebno je ući dublje u tu rečenicu: ne smije napraviti ništa sebi (za klanjanje, tj. svrhu obožavanja što će biti dodatno objašnjeno kasnije). Ne smije raditi nikakva lika, ni obličja - oslikava izradu kipa ili spomenika. Te bilo čega na nebu, na zemlji, pod zemljom i u vodama oslikava da to ne smije biti nitko kada se doslovno tumači. No ključna riječ je praviti sebi. Praviti sebi što - nešto dodatno; za nekoga. Bog upravo i tu osuđuje idolopoklonstvo, a da je tako otkrivaju prethodni i sljedeći redak ovog citata koji obično protestanti tada zanemaruju: "Nemoj imati drugih bogova uz mene." (Knjiga izlaska 20, 3), te "Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena," (Knjiga izlaska 20, 5).

 

Kako tada kompletno izgleda ovaj odjeljak Svetog Pisma kada se dodaju ti retci kontekst se mijenja:

 

Knjiga Izlaska 20, 3
Nemoj imati drugih bogova uz mene. 4 Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. 5 Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena,

 

Sada je tu drugačiji kontekst - ne imati drugih bogova uz Jahvu je problem Bogu. Ne praviti obličja koje duhovno smatramo bogovima, u koje se uzdajemo kao bogove. Ne im služiti. U Jeremiji je opisivano kako su se nebeskoj kraljici prinosili kolači. To je služenje. I na drugim mjestima u Pismu se je čak hrana donosila lažnim božanstvima. To je služenje. I u tu svrhu; da je netko drugi bog - ne praviti sebi kip/lik/obličje (budući da će služiti za obožavanje), te mu se ne klanjati duhovno i klečati za nešto kao da nam je vodilja, a upravo klanjanje izražava uzimanje za nekoga kao za Boga. Služenje i klanjanje nekom lažnom Bogu je problem u Svetom Pismu, a ne čašćenje svetoga i Jedinoga Boga. To je onaj dio Svetog Pisma, koji su protestanti protumačili kao farizeji i pismoznanci, čiji je pogled srca Isus osudio.

 

Zaključak

 

Ovi citati i njihova objašnjenja su detaljno objasnili jednostran pogled te plitkost kod ovakvog načina proučavanja Pisma kakvog imaju razne sekte. Kao zaključne riječi neka budu izdvojene riječi Sv. Grgura:

 

Vjeruje se da je prvi ikonoklast je bio biskup Marseilla, po imenu Serenus. On je uništio sve slike u svojoj crkvi. Sv. Grgur, papa, uputio mu je opomenu: "Zabranjujući klanjanje slikama zaslužujete pohvalu, a uništavajući ih zaslužujete prijekor. Jedna je stvar klanjati se slici, a drugo je shvatiti preko slike kome ide naše klanjanje. Ono što je Sveto pismo za one koji znaju čitati, to su slike za one koji ne znaju čitati."

 

 

Izvori:
http://www.katolici.org/nauk.php?action=c_vidi&id=1303
http://www.katolici.org/katekizam.php?action=c_vidi&id=1464
http://www.bitno.net/vjera/uz-medugorski-slucaj-svjetleceg-kipa-je-li-u-redu-stovati-kipove-slike-odgovara-don-damir-stojic/
Foto: en.wikipedia.orgObjavi na Facebooku
Božja Riječ kao univerzalna IstinaSuprostavljeni Istini"Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide""Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi""... ali opažam u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima"O krštenju male djeceGrijeh koji se nikada ne oprašta po Bibliji"Ženo! Evo ti sina!" Zatim reče učeniku: "Evo ti majke!""...A tko bratu rekne 'Glupane!', bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: 'Luđače!', bit će podvrgnut ognju paklenomu..."'Da li je po Bibliji baš svatko dostojan da uopće čuje puninu?Pazite što govorite i pišete, jer Riječi su Svete"Tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?"Jesu li ljudi u Isusovo vrijeme bili slični današnjim ili zaostali kako ih suvremeni svijet prikazuje?Pitanje plaće... "Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite?""Nevoljna je sudbina dodijeljena svima ljudima, težak jaram sinovima ljudskim od dana kad izađu iz utrobe majčine do dana kad se vrate majci svega živog."Tko je žena o kojoj prorokuje Ivan u Otkrivenju? "Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda."Što Bog kaže o onima koji promiču slučajni nastanak svega te žive po paroli "živi punim plućima"Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?"Od sada blaženi mrtvi koji umiru u Gospodinu!"Gospodin ljubi pjesmu"Jer da nije vjerovao da će pali vojnici uskrsnuti, bilo bi suvišno i ludo moliti za mrtve.""A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub."Duh Sveti i darovi Duha SvetogaHomoseksualizam kroz znanost te Stari i Novi zavjet"Ugleda smokvu kraj puta i priđe k njoj, ali ne nađe na njoj ništa osim lišća pa joj kaže: 'Ne bilo više ploda s tebe dovijeka!'"Jeste li sigurni da ste vjernik?Zbog čega je Isus morao ne samo patiti nego i umrijetiStijena bijaše KristZbog čega je Isus dao povjerenje grešniku PetruBiblijski citati koji otkrivaju da je Isus BogMilošću spašeni po vjeriMarija, žena u najiskonskijem smislu riječiBog je dopustio koronavirus, bolesti i potreseBog ljubi siromahe

Vaš komentar:

refresh slike

Hvaljen Isus i Marija,

poštovani,

evo odličnih odgovora na vaše pitanje o Mariji:

http://studentski-pastoral.com/index.php/pitajteKapelana/170

http://www.katolik.hr/krscanstvomnu/marijaisvecimnu/marija-suotkupiteljica-odvjetnica-i-posrednica-svih-milosti/

Božji blagoslov

Svjedocanstva.com

Mir Božji
Molim vas da pojasnite stav Rimokatoličke Crkve o tome da je Blažena Djevica Marija Suotkupiteljica.
Da li se u ovom slučaju radi da je uz Isusa, Marija također otkupila svijet?

Blagoslov

Hvaljen Isus i Marija

Možete se vi slagati Nikice s kime želite, što ne mora značiti da ste zbog toga u pravu.

Kažete:
"to je druga zapovijed Božja koju je Vatikan izbacio"
- tko je izbacio zapovijed? Ne znate što pričate. Nikakva zapovijed nije izbačena od nigdje. Da li znate da je Bibija knjiga sastavljena na crkvenim (dakle rimokatoličkim) saborima? Pa ako zapovijed dalje stoji u Bibliji, kako je izbačena od nje? Vi ne znate što pričate - samo vas čekam što ćete lijepog napisati još za izbacivanje - a sve je to uslijed vašeg protestantskog neznanja o pravom nauku Crkve. Pročitajte si lijepo tu knjigu zvanu Biblija, pa ćete vidjeti da ništa nije izbačeno - uostalom iz iste i vi čitate iste citate.

Citiram dalje:
"Sveci i Marija su ništa drugo nego ljudi koje je RKC pretvorio u male bogove."

- kakvi su to mali bogovi? Kako netko može biti mali bog? Pa ili je bog, ili nije? Vas vidite logika muči: znate sami da Crkva ne nauča da su Marija i sveci Bogovi, a imate problema sa prihvaćanjem vječnosti i Božjeg blagoslova te svetosti ljudi. Zbog toga i navodite razinu: mali bogovi, jer znate da ste u zabludi. No samim time vi niti ne znate da ne postoji mali ili manji bog - ili Jest Bog, ili Nije. Kako Crkva može pretvoriti nekoga tko je običan čovjek, u boga? Shvaćate li vi što pričate? Sveci su sveci - Marija je Marija - to vam je odgovor. Biblija ih ne smatra bogovima. Crkva ih ne smatra bogovima, niti ih proglašava bogovima, štoviše. Ništa više, ništa manje od toga - baš kao što Biblija i Crkva govore.

Dalje, citiram:
"Koliko puta ste se poklonili, naklonili, kleknuli ili klimnuli glavom ispred kipa svetaca, Marije, Isusa ili pred samim križem"
- vi očito ne poznajte katoličku teologiju. Jer da ju poznajete, znali bi da katolički nauk uči da se Ne Smijemo klanjati kipovima.

Ukratko, katolička vjera naučava da se trebamo klanjati samo Bogu. “Klanjaj se Gospodinu, Bogu svome, i njemu jedinomu služi” (Lk 4, 8), kaže Isus navodeći Ponovljeni zakon” (2096 KKC). Blaženu Djevicu Mariju i svece trebamo štovati, a ne im se klanjati. Međutim, zagovor svetaca može biti vrlo moćan i nasljedovanje njihovih vrlina može nam pomoći na putu za Nebo.
Dakle odgovor morate potražiti kod nepraktičnih katolika, a ne kod nauka, koji je biblijski.

Dalje citiram:
"da ne spominjem pred euharistijom?"

- Očito vaša malenkost niti ne razumije pojam niti smisao riječi euharistija, pa mora govoriti takve bogohulne stvari. A znate što vam Isus kaže? "Ako ne jedete Tijela Sina čovječjega, nemate živoga u sebi". Promislite si o tome prije nego mislite da sve znate, i kako to da je mnogim učenicima bio vrlo stran nauk o blagovanju Isusova tijela i krvi - no pripadnici Istinske Crkve nisu napustili Isusa.

Božji blagoslov.

Svjedocanstva.com

Kažete da rimokatolici nisu idolopoklonici jer kipovi i slike nisu poganskih bogova, ali ja se slažem sa komentatorom Nikšom. Sveci i Marija su ništa drugo nego ljudi koje je RKC pretvorio u male bogove.
Kažete da je najproblematičniji citati iz Knjige Izlaska, pa taj tekst je direktna Riječ Božja, to je druga zapovijed Božja koju je Vatikan izbacio samo zato da može vladati narodom poganskog Rimskog carstva!
Piše da se ne klanjamo i ne služimo ikom osim Bogu. Koliko puta ste se poklonili, naklonili, kleknuli ili klimnuli glavom ispred kipa svetaca, Marije, Isusa ili pred samim križem, da ne spominjem pred euharistijom?
To je sve od ljudske ruke, bilo to od drveta, kamena, srebra, zlata ili pak prehrambeni proizvod - u tome nema Duha Živoga!

Nikica

Nikša, potpisali ste se malim slovom (provjerite si među komentarima), dakle navodilo se na Vas.

Pogledajmo sada što ste vi navodili:

"Pa jasno je da su idoli i bogovi u današnje vrijeme razni proglašeni sveci"

Dakle, sv. Ilija, i ostali sveti koji su uskrišeni bili npr za vrijeme Isusa, su bogovi? Eto, to su vaše nebiblijske tvrdnje. Vi jednostavno ne možete pojmiti da se dio o uzimanju pogrešnih bogova odnosi za one koji se i predstavljaju kao bogovi, tj u koje se vjeruje kao bogove. Vaš je problem što to ne želite prihvatiti.

"dovoljno je da pođete do Međugorja, raznih imena Gospa"
Isus također kaže i da se ne daju svetinje psima. Koje su vaše svetinje? Sumnjam da se osoba poput vas klanja Bogu u Hramu, kako su to običavali starozavjetni i novozavjetni vjernici; te kako ste to čini i u katoličkoj Crkvi.

Vi ističete antikatolicizam, a ne biblijsko znanje. Jer eto, kako drugačije ovo gore navedeno objasniti.

Dalje, navodite:
"Njegovi kipovi zauzimaju cijelu povjesnu jezgru grada"

Kipovi kerubina zauzimaju jezgru Hrama kojeg je Bog naredio graditi Salomonu.

Dalje:
"njemu se upućuju molitve i zahvale, za njega se živi kroz cijelu godinu"

Za sv. Vlaha se živi cijelu godinu? Onda očito malo toga poznajte o katoličkoj teologiji. Ja vam preporučam čitanje izjava bivšeg pentekostalca, osnivatelja Riječi Života, Ulfa Ekmana, koji je priznao koliko je zapravo mislio da poznaje katoličku teologiju; a čovjek je napisao i mnogo teoloških knjiga temeljene upravo na Svetom Pismu.
Molitve se svecima mogu upućivati jer oni su sveti, a ne grešnici. Tu vas pozivam na katekizam da se informirate koliko su sveci zapravo nemoćni bez Isusa; jer svako čudo koje je učinjeno je djelo Boga. Da svete starješine mogu čuti naše molitve, otkriva vam Otkrivenje. Pročitajte si ovo da to spoznate:

http://www.svjedocanstva.com/crkva/nauk-crkve/molitve-mariji-i-ostalim-svecima-te-njihova-biblijska-opravdanost/9-8-170.html

Kažete:
"Sv.Pismo temelj Kršćanstva,"

Jest - kao i sv. Predaja. Dok još Svetog Pisma (koje je proizašlo na crkvenim saborima iz upravo katoličke Crkve) nije bilo, Istina se prenosila i svetom Predajom među apostolima. Također i među Židovima, kako je otkriveno u Isusu, tj. Iliji "koji ima doći".

Zatim naveli ste:
"da čašćenje nije idolopoklonstvo, to u biti i jest"

Isus je rekao da ne damo svetinje psima. Vi nemate svetinje - jer ih smatrate idolopoklonstvom. Isusovi roditelji su bili tradicionalni Židovi koji su Isusa kao djetešce išli tradicionalno blagosloviti u Hram. Za ono što je nekome pismo za čitanje i gledanje, za drugoga - koji ne zna čitati - tu su slike i kipovi koji također šire evanđelje. Ili je i sam Bog idolopoklonik jer si je dao gledajte čuda, dao postaviti kipove kerubina i ukrasiti Hram zlatom (u primjerima Mojsiju i Salomonu).

Zatim:
"svoje slave i časti ne da nikome"

Tako je, ali to je Bog govorio da se ne uzimaju drugi bogovi umjesto njega. Sveci nisu bogovi, niti se smatraju niti uzimaju za bogove. Sva vjera kršćanstva kakvu je Isus objavio se dapače temelji vjerom u jednoga Boga, i jasno je definirano u katekizmu kako se vjeruje u Jednoga Istinskog Boga.

"izgovaranje molitava, više nego što treba"
Molitva se ne može previše izgovarati, dokle je god izrečena srcem. Na to upućuje i želja Isusa da apostoli s njim mole cijelu noć. Dakle dok god čovjek sa srcem moli, itekako je porebno, i potiče se štoviše.

I još:
"uputi da se Ocu molimo preko ljudi ili preko Njega samoga"

Isus nigdje nije rekao da se svete ljude ne smije ništa moliti, sv. Pavao to potiče. Posredništvo je riješeno u katoličanstvu u 8. stoljeću. Dok molite za sebe ili za rodbinu, sami postajete posrednik. Isus je jedini posrednik do Oca, a to što Marija ili Ilija ili sv. Franjo ne mogu direktno do Oca - ne znači da ne mogu do Isusa - koji je kako Pismo kaže jedini Posrednik do čega - Oca.

Pročitajte si ovaj tekst da vidite čega je to Isus zapravo Posrednik, zapisano - Novog saveza:

http://www.svjedocanstva.com/crkva/nauk-crkve/kako-protestanti-pogresno-interpretiraju-posrednistvo-isusa-i-andela/9-8-176.html

Božji blagoslov

Svjedocanstva.com

Poštovani. Po Vama ja sam duhovno slijep, ali ne znam što to Vi vidite...Pa jasno je da su idoli i bogovi u današnje vrijeme razni proglašeni sveci od strane crkve i oni su danas ta božanstva o kojim i Vi govorite, ali ne želite priznati.Pa dovoljno je da pođete do Međugorja, raznih imena Gospa koje se štuju i proglašenih svetaca koji su zamijenili božanstva.Što kažete na primjeru SV.Vlaha u Dubrovniku? Njegovi kipovi zauzimaju cijelu povjesnu jezgru grada, slike, zastave, njemu se upućuju molitve i zahvale, za njega se živi kroz cijelu godinu, iako on nema nikakve veze sa Dubrovnikom i najveća većina ljudi ne zna tko je i odakle.Ako sam ja duhovno sljep zato što govorim da sama čast,kao što stoji u Sv.Pismu, pripada Jahvi Bogu, po Isusu Kristu, onda više ne znam što da kažem i ne želim više polemizirati.Samo još da kažem da ako je Sv.Pismo temelj Kršćanstva, onda ne znam zbog čega se sam Isus rodio i došao na ovaj svjet, da možda nas uputi da se Ocu molimo preko ljudi ili preko Njega samoga.Sve to ljepo stoji u Sv.Pismo, ali se ne primjenjuje, već se primjenjuju uredbe ljudske, a znamo što o njima je govorio sam Isus.Koliko vi god branili da čašćenje nije idolopoklonstvo, to u biti i jest jer su proglašeni sveci-ljudi zamjenili božanstva kroz cijelu godinu.Pa vjerujem da to viđate gotovo svaki dan...A gdje je tu Bog koji reče da svoje slave i časti ne da nikome, ili da što god zamolimo u Isusovo ime,ali samo Isusovo, a ne nekog čovjeka, biti će nam uslišano.Ima još tu dosta što nije u skladu sa učenjem, izgovaranje molitava, više nego što treba, a Isus napominje(Izajija) da ga ovaj narod časti usnama a srce mu je daleko i da ne izgovaramo molitve kao farizeji već da molimo OČE NAŠ.......Eto ja kao duhovno slijepa osoba ne želim više polemizirati osim što Vam želim svako dobro.
PS. Ime ste mi napisali malim slovom, a možda zato što sam samo mali čovjek, a možda zbog pogreške.Ne zamjeram.

Nikša

Poštovani nikša,

čini se da se vi duhovno slijepi (ili niste čitali) jer svi ovi navedeni gore citati govore o poganskim bogovima kojima je Bog osudio klanjanje.

Spominjete vrlo rado izvan konteksta:

Knjiga Izlaska 20,
4 Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom.

A zaboravljate navesti - rečenicu prije (onu koja otkriva na koga se to odnosi). Rečenica prije vam otkriva na koga se to odnosi, na DRUGE, poganske bogove. Ovako glasi:

Knjiga Izlaska 20, 3
Nemoj imati DRUGIH BOGOVA uz mene.

Dakle imati, tj. uzeti druge bogove. Uzeti nešto od drveta i smatrati ga bogom, praviti lik za njega. Uzeti Baala i praviti lik/ikonu za njega. Uzeti Dagona i praviti obličje za njega. I tako dalje, i tako dalje. Bogu nije problem čašćenje njega samog (samom Mojsiju i Salomonu je naredio da grade Hram za njega i KIPOVE kreubina (tko bi rekao kipove, dakle skulpture, ali to piše u Bibliji (Knjiga Izlaska 25,18, Prva knjiga o kraljevima 6,23, Prva knjiga o kraljevima 6, 12).

Dakle ne izvačiti izvan konteksta, pa ćete vrlo lako shvatiti da je Bog smatra idolopoklonstvom kada se to radi drugim, tj. poganskim bogovima kojima su se u čast njihova božanstva izrađivale ikone i simboli.

Samo čašćenje Jednog jedinog pravo i ispravnog Boga nigdje nije osuđeno, nego vidimo na primjeru kerubina sa Mojsijem i Salomonom, Bog Hram počašćen njemu i želi da se ukrasi.

Božji blagoslov

Svjedocanstva.com

Poštovana Suzana. Nije potrebno biti osoba od struke da bi se nešto razumjelo a posebno ne Sv.Pismo, koje je jednostavno i razumljivo a k tome napisano za sve ljude ovoga svjeta koji je žele upoznati i po njoj živjeti.Pa i sam Isus je birao za svoje učenike obične i priproste ljude bez nekog osobitog znanja a i znamo što je mislio o farizejima i onima koji su mislili da sve znaju i da se treba poštovati ljudske predaje i tradicije i po njima živjeti.Dalje, što se tiče kipova i slika tu se nema što posebno za dodati jer je sve navedeno u Sv.Pismu; "Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom.Ne klanjaj im se niti im služi.Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran", a tu se ne navodi niti o kakvim idolima već jasno o likovima i obličjima.Dalje u Ivanovoj 4:23, 24.. stoji; "Istinski će se klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac.Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.U 2.Korinćanima 5:7 stoji da u vjeri hodimo, ne u gledanju. Iza.42:8, "Ja Jahve mi je ime,svoje slave drugom ne dam, niti časti svoje kipovima".Kad je apostol Petar ulazio, pohrli mu Kornelije u susret, padne mu k nogama i pokloni se a Petar ga pridigne i kaže da ustane jer je i on čovjek.Također je Isus sam rekao da je on Put i Istina i Život i da nitko ne dolazi Ocu osim po njemu i da što god zaištemo( ne u ime bilo kojeg nazovimo sveca)u njegovo ime učinit će.Ovo je samo dio onoga navedenog u Bibliji, bez ikakvog filozofiranja, dogmi i ljudskih predaja i tradicija i nema ničega drugog istinitog osim ovog, bez obzira koliko se vi trudili da budete osoba od struke i da dodajete objašnjenja koja u SV.Pismu jednostavno nema.Nije potrebna slika, kip...čovjeka kojeg crkva proglašava svecem za moliti se Jahvi Bogu, preko Isusa Krista, osim što ti ljudi mogu samo da nam budu primjeri u životu.Ovdje se samo slažem-Primjeri u životu i ništa drugo.Kad budemo više slavili samog Jahvu Boga, po Isusu Kristu, to je jedino ispravno i istinito a sve ostalo su ljudske tradicije i predaje, dogme...Pa ni prvi kršćani nisu slavili mrtve niti im se utjecali. Srdačan pozdrav.

nikša

Hvaljen Isus i Marija!

Poštovani, zaintrigirana prvi komentarom i ja se kratko oglašavam, kao osoba od struke, koja ipak ponešto zna u onome smislu što Crkva propovijeda i koji je smisao npr. moći sv. Vlaha koje ističete i koje se isto tako, na poseban časte.

Napominjem kako je potreban oprez u tumačenju! Crkva ne časti pojedine relikvije samo zbog njih samih, nego uvijek i samo sve zbog Boga. Kako znamo, sveci su bili Božji ljudi i zato se i promiče čašćenje, ali nikako da bi se prava bit izgubila iliti kako bi naš Bog došao na neko drugo mjesto. Bog uvijek želi da ga upoznamo kao osobnoga, kao Boga osobu koji je pristupačan svuda i što je to u Njegovu naumu za nas.

Potrebno je znati da u SZ vrijeme je sve vrevilo od kojekakvih poganskih božanstava, a tadašnji ljudi, bili su naivni, i podložni svemu. Kao i danas što ponekad biva. No, vratimo se bitnome, a to je kako se mislilo kako ti kojekakvi bogovi mogu u koječemu pomoći i kako će pouzdanje u istoga donijeti dobro.

Treba uzeti u obzir da ti ljudi nisu bili niti obrazovani na način na koji smo mi možda danas i otuda i dolazi podložnost koječemu. I isto tako znamo kako je Bog odbio štovanje idola još u Iv 5,21 i upozorio na to da se čuvamo idola. Ali moći i relikvije svetaca ne možemo i ne smijemo izjednačavati sa idolima, jer to nisu i to na taj način treba shvaćati. Mi ne možemo proniknuti u srca ljudi oko nas i utjecati na ono što misle, ali možemo pokušati iznijeti istinu na vidjelo i iz toga zaključiti kako Bog jest upozoravao na idole, ali ne i u ovom današnjem smislu kako se ne bi smjele štovati na neki način relikvije svetaca koji su Njemu na slavu i čast radili, Njemu za ljubav i izginuli, Njemu za ljubav svoj život položili. Zato ova današnja slavlja u čast pojedinom svecu treba shvatiti na taj način, za samo još veću Slavu Boga našega, Oca nebeskoga. I to Bogu nije mrsko nego se tomu veseli. druga stvar bi bila da mi častimo slike radi slika, kipove radi kipova, a Boga da zanemarujemo. Sjetimo se samo gdje i kako se to događa, na euharistiji svečanoj, a tko je to ustanovio svetu euharistiju? Pa Krist, Sin Oca našega nebeskog. I tu sve postaje providno i jasno.

Uzmimo samo KKC koji kaže slijedeće:
˝Religiozan osjećaj kršćanskoga naroda uvijek je nalazio izraz u raznim oblicima pobožnosti koji prate sakramentalni život Crkve kao što su čašćenje svetih moći, pohodi svetištima, hodočašća, ophodi, križni put i krunica. Svjetlom vjere Crkva rasvjetljuje i promiče istinske oblike pučke pobožnosti.˝ - Zato shvatimo i ovo samo kao još jedan od izraza pučkih pobožnosti i u tome nema ništa krivo!

Zatim, idemo li dalje i pogledamo svete slike, ono što KKC propovijeda jest:
KKC, 92; ˝Krist je preuzeo pravo ljudsko tijelo po kojemu je nevidljivi Bog postao vidljiv. Zbog toga se Krista može prikazivati i štovati na svetim slikama.˝

KKC, 240; Svrha svetih slika? - ˝Kristov likje prava liturgijska slika. Druge koje prikazuju Gospu i Svece označuju Krista koji je u njima proslavljen. One navješćuju istu evanđeosku poruku koju Sveto pismo prenosi riječju te pomažu da se razbudi i hrani vjernička vjera.˝

KKC, 443; Što zahtijeva Gospodnja riječ: ˝Gospodinu Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi (Mt 4,10)?˝ - Ona zahtijeva: da se klanjamo Bogu kao Gospodaru svega što postoji, da mu iskazujemo dužno poštovanje, pojedinačno i u zajednici, da ga molimo izrazima hvale, zahvaljivanja i prošnje, da mu prikazujemo žrtve, poglavito duhovnu žrtvu vlastitoga života, sjedinjenu sa savršenom Kristovom žrtvom, da čuvamo njemu dana obećanja i zavjete.

KKC, 445; Što Bog zabranjuje kada zapovijeda: Nemoj imati drugih bogova uz mene (Izl 20,2) ?
- ˝Ova zapovijed zabranjuje:

- mnogoboštvo i idolopoklonstvo, koje pobožanstvenjuje neko stvorenje, moć, novacm pa čak i zloduha;

- praznovjerje, što je zastranjenje štovanja pravoga Boga, koje se izražava i u raznim oblicima gatanja, magije, čarobnjaštva i spiritizma;

- bezvjerstvo, koje se izražava iskušavanjem Boga riječima ili djelima; svetogrđem, koje obečašćuje posvećene osobe ili stvari, poglavito euharistiju; simonijom, što je želja za stjecanjem ili prodajom duhovnih stvari;

- bezboštvo (ateizam), koje odbacuje Božje postojanje, često se temeljeći na krivu poimanju ljudske samostalnosti;

- agnosticizam, prema kojemu se o Bogu ne može ništa znati, a koji podrazumijeva ravnodušnost i praktični ateizam.˝


KKC, 446; Zabranjuje li Božja zapovijed:
˝Ne pravi sebi lika urezana..(Izl 20,2) štovanje slika?˝
- ˝U starome zavjetu tom se zapovijedi zabranjivalo prikazivanje apsolutno TRANSCENDENTNOGA Boga. Polazeći od Utjelovljenja Sina Božjega, opravdano je kršćansko štovanje svetih slika (kako tvrdi Drugi nicejski sabor održan 787. godine) jer se temelji na otajstvu božjega Sina koji je postao čovjekom, u kome se transcendentni Bog učinio vidljivim. Pri tome se ne radi o klanjanju slikama, nego o štovanju onoga koga one prikazuju: Krista, Bogorodice, anđela i svetaca.˝

Božji Vam blagoslov!

Suzana

Hvaljen Isus i Marija

Poštovani,
ovo što vi iznosite ne stoji:

"ljubljenje i klanjanje"
- katekizam naučava se se čovjek ne smije klanjati kipu. Ako je problem u kome, nije u nauku, nego u vjerniku koji nije praktičan vjernik.
A s druge strane, vi ne znate koga netko ima u srcu čak i kada se pokloni u Hramu.
I Židovi su se nesvjesno klanjali kipovima Kerubina kada su bili u Hramu Jahvinu.

"svećenici nose djelove tijela u pozlaćenim kutijama"

- to nije nikakvo idolopoklonstvo da se čovjek tome duhovno ne klanja. A sam Hram u kome se Isus molio bio je optočen zlatom što je Isus odgovorio kritičarima da je veći onaj koji posvećuje zlato (dakle nije zlato problem, budući da Bog posvećuje zlato). Jahve je naredio Mojsiju kako zlatne svjećnjake da postavi, i štoviše da uredi cijelo Svetište u raznim i zlatim materijalima.

Mojsije je po vama bio idolopoklonik. Nije - dapače, Bog ga je blagoslovio da to sve smije činiti i počastiti Svetište upravo jer se slavi Istina Jednoga Svevišnjeg Boga.

Božji blagoslov

Svjedocanstva.com

1 | 2 | Sljedeća