Prva i najveća zapovijed

Prva i najveća zapovijed

Od svih ljudskih gledišta na ljubav, tu apstraktnu veličinu, koja se manifestira preko naših riječi, i preko naših tijela; imamo definirane vrste ljubavi. Klasična podjela ljubavi

1. philia -...

Jahve ili Jehova

Jahve ili Jehova

Židovi su imenima pridavali veliku važnost, jer su ona u sebi nosila značenja koja su na neki način opisivala osobu koja ga nosi. Tako na primjer Debora (Post 35,8) znači pčela, Rahela (Post 29,17) znači ovca (Rahela je bila stasita i lijepa, a ovca je Židovima bila najmilija životinja), Kefa (Petar) znači stijena (Iv 1,42), Emanuel (Mt 1,23) znači Bog je s nama, Isus (na hebrejskom Ješua) znači Jahve je pravda (vidi Jer 23,6), Krist znači pomazanik i tako dalje.

Bog je pak svoje ime objavio Mojsiju, a na brdu Horebu: "Nato Mojsije reče Bogu: 'Ako dođem k Izraelcima pa im kažem: Bog otaca vaših poslao me k vama, i oni me zapitaju: Kako mu je ime? – što ću im odgovoriti?' 'Ja sam koji jesam', reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: 'Ovako kaži Izraelcima: "Ja jesam" posla me k vama.' Dalje je Bog Mojsiju rekao: 'Kaži Izraelcima ovako: Jahve, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama. To mi je ime dovijeka, tako će me zvati od koljena do koljena.'" (Izl 3,13-15).

Bog ponavlja svoje ime tri puta: prvi put kao prvo lice imperfekta od hebrejskog glagola "biti", što bismo na hrvatski preveli kao "jesam"; drugi put Bog izgovara isti oblik glagola: - "jesam"; dok na kraju, treći put (prema klasičnoj egzegezi), Bog uzima treće lice imperfekta – "jest" (Onaj koji jest, Bog vaših otaca… poslao me k vama). Od ovog trećeg oblika, u Starom su se zavjetu sačuvali samo suglasnici JHVH (takozvani tetragram), jer se u starom (biblijskom) hebrejskom samoglasnici i nisu pisali. Samoglasnici 'a' i 'e' dodani su kasnije, pa je tako nastao Jahveh.

Iako su Izraelci u ranoj povijesti slobodno (iako ne i uzalud) izgovarali Božje ime, u Isusovo su doba Židovi (a napose farizeji) u štovanju Zakona - koji kaže da se Božje ime ne izgovara uzalud (Izl 20,7; Pnz 5,11) - postali tako skrupulozni da su potpuno zabranili izgovaranje Svetog imena, osim samo jednom godišnje kad je o blagdanu svećenik samo jednom intonirao riječ 'Jahve'. To je, dakako, stvorilo teškoće pri čitanju Starog zavjeta, no kako se JHVH radi te zabrane nije smio izgovarati, JHVH su počeli čitati kao "Adonaj", što na hebrejskom znači "Gospodin". (Na grčkom je to Kyrios).

Iako se prema patrističkoj predaji i židovskim učenjacima Božje ime ispravno izgovara kao "Jahve", za neke je neupućene ono postalo "Jehova". U tome se napose ističu Jehovini svjedoci, koji su iz tog pogrešnog imena izveli i vlastito. "Jehova" se, međutim, prvi put pojavljuje tek 1270. u knjizi Pugeo fidei dominikanca Rajmonda Martinija, koji je između suglasnika JHVH ("jest") ubacio samoglasnike a-o-a iz riječi "Adonaj", te tako dobio "Jahovah", što zapravo ne znači ništa. Taj se Jahovah kasnije iskrivilo u Jehova.

U Novom se zavjetu JHVH ne spominje niti jednom, već nalazimo riječ Kyrios (Gospodin) koja se odnosi na obojicu, to jest i na Oca i na Sina (Isusa). Gdje god se taj Kyrios odnosio na Boga Oca, Jehovini su ga svjedoci preveli s "Jehova", a gdje se odnosio na Isusa s "Gospodin". Jehovini svjedoci inače optužuju Katoličku crkvu da je iz Novog zavjeta uklonila Božje ime, pa su, da poprave to navodno nevaljalstvo, u tekst na 237 mjesta ubacili ime Jehovino.

Pritom su, međutim, učinili i nekoliko katastrofalnih pogrešaka. Kao prvo, oskrnavili su Sveto pismo jer su ubacili riječi kojih u izvorniku nema. Sačuvale su se doslovce na tisuće starih prijepisa Novog zavjeta, no niti u jednom od njih ne nalazimo tetragram (JHVH), a još manje "Jehovu". Njihova teza da su prvi prepisivači Svetog pisma (tko opet nego katolici) iz Novog zavjeta izbacili tetragram, potpuno je neodrživa. Da je kojim slučajem i postojala tako masovna urota, u tisućama prijepisa valjda bi bar ponegdje promakao bar pokoji.

Kad bi, međutim, i bila istina da su, od tisuća prepisivača, baš svi do jednog iz svih knjiga Novog zavjeta izbacili JHVH, to bi onda značilo i da do nas nije stigao izvorni tekst, to jest nadahnuta riječ Božja. Da su, naime, prepisivači bili spremni iz Biblije izbaciti tetragram, tu u njoj najsvetiju riječ, onda bi tim više bili spremni iznakaziti i druge njezine dijelove. U kojem bi slučaju Biblija postala knjiga kao i svaka druga, te je ne bismo mogli smatrati nadahnutom Duhom Svetim. Ukratko rečeno, Jehovini svjedoci ne mogu imati i ovce i novce: ili je Biblija stigla do nas neosakaćena, pa je u tom slučaju oni skrnave ubacivanjem riječi koje u njoj ne postoje, ili je pak Biblija do nas stigla osakaćena, u kojem slučaju u nju može svatko ubacivati što ga je volja, jer ionako nije riječ Gospodnja.

Druga je pogreška što pripadnici te sljedbe Boga zovu "Jehovom", što zapravo ne znači ništa. Kad bismo sve to, ilustracije radi, preveli na hrvatski, evo što bismo dobili.

Između konsonanata NJST "On jest" (JHVH) ubacili bismo vokale o-o-i iz riječi "Gospodin" i tako dobili "Nojosit", dakle potpunu besmislicu. Jehovini su svjedoci tim samo pokazali potpuno nerazumijevanje imena Jahve. Bog je za sebe rekao: "Ja jesam koji jesam", On je "Onaj koji jest". I jedno i drugo su oblici imperfekta od glagola biti, što je u starom hebrejskom imalo dvojako značenje. Kao prvo, to je onaj koji jest sam u sebi, koji neprekidno postoji, stalno i uvijek iznova i bez svršetka (što izražava oblik u imperfektu); On je onaj koji drugima daje postojanje, jer je On sam apsolutna egzistencija. Taj "jest" označava dakle samu suštinu Boga, njegovu najdublju bit. U starom je hebrejskom ovaj glagolski oblik, osim toga, izražavao i aktivnu prisutnost. Dakle, "Onaj koji jest" ili "Jahve" je Božje ime koje označava stalno Božje postojanje i nazočnost. Napokon, i u Otkrivenju nalazimo identičan opis Božje biti: "Ja sam Alfa i Omega, veli 'Gospodin Bog', 'koji jest', koji bijaše i koji će doći, 'Svemogući'" (Otk 1,8).

Posljedica je navedenih dviju pogrešaka Jehovinih svjedoka bila i treća. U knjizi Reasoning from the Scriptures [Rasuđivanje iz Pisma] (str. 191-199) oni pišu: "'Jehova' je Božje ime, a 'tkogod zazove ime Jehova, spasit će se' (Rim 10,13)". Kao prvo, Jehova nije Božje ime, a kao drugo u poslanici Rimljanima piše: "Tkogod zazove ime Gospodnje, spasit će se". Već se ni po tome oni ne mogu spasiti, jer ne zazivaju ime Gospodnje. A mi znamo koje je ime Gospodnje: to je ime Isusa Krista, Gospodina našeg i Boga (Iv 20,28).

Izvor: katolik.hr


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike

Pozdrav upravo čitam Stari Zavijet i apsolutno se slažem s prevodiocem gos.Mauro Biglino

Bože

Ti Jehovini svjedoci samo izmisljaju gluposti. Iskrivljavaju jedinu istinitu Riječ Božju i sam ju sebi prilagođavaju. Ali niku oni jedini takvi takvi su i muslimani.
Između te dvije vjere i sotonizman nema bas prevelike razlike.

katolik

Gdje piše u Bibliji daje ISUS tek 1914dobio vlast da vlada i kraljuje?Nigdje to je kula stražarska izmišljotina i laž .A znamo tko je otac laži -sotona.on je otac te sekte. A ISUS JE REKAO PRIJE DVIJE TISUCE GODINA :DANA MI JE SVA VLAST NA NEBU I ZEMLJI.!VEC TADA ISUS VLADA A NE OD 1914!!!!!!!

ZELJKO

Osnivač jehovinih svjedoka C.T RUSSEL bio je klinac koji se je stalno svađao sa ocem,nije trpio autoritet,izašao je iz baptističke crkve čiji je bio član.Da bi sve naučio pameti otkrio je svima "pravu istinu"i napisao je gomilu gluposti kao što je propast svijeta:1915,1916,1918.OSUĐIVAN ZBOG PRIJEVARE....Tvrdio je i uvjeravao ljude da ima sjeme pšenice i to ni manje ni više nego čudotvorne koja će roditi oko 20 puta više nego obična.Naivni ljudi su kupili pšenicu i nakon što su uvidjeli prevaru tužili su ga i nakon izgubljenog suda morao je vratiti sav novac.Također je osuđen zbog nepriličnog ponašanja prema ženama.Umro je 1918 i nije doživio treći promašaj u svojoj gluposti o izračunavanju propasti svjeta.Na njegovom grobu ne stoji mrski mu križ nego Masonski spomenik.Dakle koje bio C.T.RUSSEL? OBIČNI PREVARANT MASON I LAŽNI PROROK LJUDI KOJI TVRDE DA ZNAJU DATUM PROPASTI SVIJETA TREBAJU BITI U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI A NE NA SLOBODI!!!!!

robert

Mržnja ih odaje.
Sotona je osnovao Jehovine svjedoke i tu nema dileme.
Šta im na kraju bi s krajem svijeta po njihovom proroku ? ;)

marin

Gospodine Gall Danijel, sada ste fino pokazali u maniri pravog Jehovinoh svjedoka kako ste manipulator. Kažete:

"1.Petrova 5 : 13 - kaže Petar: ....pozdravlja vas crkva iz BABILONA."

To je netočno naravno, jer Božja Riječ nema termin "crkva" koji ste vi namjerno manipulantski ubacili (kao i razne druge riječi u Bibliju).

Pogledajmo:
"1.Petrova 5 : 13 Pozdravlja vas suizabranica u Babilonu i Marko, sin moj. "

Zamjećujete razliku između vaše riječi i Božje riječi? I da, Petar je upravo tadašnji vrlo poganski Rim (to vam i katolička teologija smatra za vašu informaciju) nazvao upravo zbog poganstva - Babilonom velikim. Toliko o razumijevanju. A što se tiče Otkrivenja, trebali biste znati da katolička Crkva ne huli Boga što kao termin stoji za Babilon veliki u Otkrivenju, i inače je Babilon bio grad koji je prkosio Bogu na način da su sami htjeli biti veći od nebesa i živoga Boga pa će prema Svetom Pismu tako i sam đavao sebe smatrati Bogom. Vidite, koliko površno tumačite pismo. Vidite - što želite vidjeti.

A što se tiče vašeg shvaćanja na temu moćno i svemoćno to vam je kao da kažete auto i automobil. No vi ne vidite Pisma i ne razumijete da je Isus dobio SVU vlast na nebu i zemlji (Mateju 28,18), i da on ima vlast nad SVAKIM duhom, podzemnikom, nebesnikom (poslanica Filipljanima 2,10), morem i vjetrom (Mateju 8,27). Koliko god vi to negirali, Isus ima SVU VLAST, i on je gospodar svega; a to znači u prijevodu - da nad svime ima moć. A vama je to nedokučivo, čak i kada Pavao kaže u Hebrejima 1,8 da Otac NAZIVA SINA BOGOM, i čak i u Ivanu stoji termin: Jedinorođenac - Bog. Da ne zaboravimo Izaiju i narođeni: Bog Silni, a ovakvih primjera se može navoditi još. Pročitajte si slobodno članak pod nazivom Isus Krist, samoproglašeni Gospodin i Bog.

Vi i dalje slobodno ostaje mišljenja u takvom nakaradnom shvaćanju Biblije da je samo 144 000 spašenih iako lijepo stoji da se oni ne okaljaše sa ženama; dakle Bog bi po vašem spasio samo muškarce, iako je Isus ženama već u evanđelju govorio da su spašene zbog vjere. Također su vam nejasni termini prvenci i oni koji su bili neporočni pred Bogom, pa i njih trpate u isti koš sa onima kojih je bilo nemoguće izbrojati u Otkrivenju.

I još jedna informacija za vas: upravo manipulatorima nećemo dozvoliti da šire ovakve manipulacije. Ako vam ne odgovara katolička Istina, morati ćete smisliti nove načine maniuplacija jer po zdravom razumu za nas je vaš pogled selektivno čitanje Biblije. Morate shvatiti da je ovo katolička vjera koju SRCEM prema Bibliji ispovijedamo. Pomirite se s time. Ja vam želim da dobijete Duha Istine.

Srdačan vam pozdrav i Božji blagoslov

Svjedocanstva.com

citiram: "Isus je rekao Petru : Petre ti si sitijena na kojoj ću sagaraditi Svoju Crkvu i vrata paklena neće ju razvaliti .
Sv. Petar je prvi papa Katoličke crkve."

Petar nikad nije bio u Rimu, jer ako se držimo striktno biblije - 1.Petrova 5 : 13 - kaže Petar: ....pozdravlja vas crkva iz BABILONA.

a VI STE MENE NE SAMO NALJUTILI, BJESAN SAM NA VAS-----mogu opet da ponovim. Dečko vam je lijepo napisao.....moćni bog ....za Isusa Krista a vi ste moćno u svojoj glavi pretvorili u SVEMOČNO. Ako piše MOĆNO, onda ne piše SVEMOGUĆE. Kako to ne shvatiš?

Ako kažem - vrijeđam te moćno - ti shvatiš - vrijeđam te SVEMOĆNO.
Ako kažem - moćno pivo, nisam rekao SVEMOGUĆE PIVO-.....AJDE OBJAVI PAMETNI MALI ČOVJEČE-
dA, OVO JE TVOJA STRANICA, NIJE FORUM PA OBJAVLJUJEŠ ŠTO TEBI PAŠE.
nE VRIJEDI TI NIŠTA JER TUMAČIŠ LJUDSKI - IZREKE 3: 5 I 6
šTO JE BIT BIBLIJE - Izreke 1 : 1 - 7, propovjednik 12 : 12,.. 2 Timoteju 3 : 16 i 17
A čega se treba čuvati - da ti ne pripovjedaju Krista prema prirodnim silama svijeta Kološanima 2 : 6 - 8. imam ja citata za tebe kao Apolon, Pavlov suradnik. A ti nemaš pojma, ti škakljaš ljudima uši, tumačiš kako je tebi drago. A iSUS JE LIJEPO REKAO Ivan 4 : 23
Ako si pročitao shvatit ćeš - bar se nadam - treba zaključiti: svi trebaju znati "istinu" i svi trebaju biti u istom "duhu"....a pogledaj oko sebe - kakve kršćane vidiš u ovoj državi - bludnike kao zečeve, lopove, idolopoklonike, strančarenje , preljubnike, mrzitelje dobra, sebičnosti, oholosti zbog imetka, oholost od ničega, pornografija na svakom koraku, pijanica, tabletomana, drogeraša, ljubitelja požuda.....silnih požuda, lažova, prevaranata, ubojica, lakomih, punih sebe ....da, da, to su kršćani oko tebe, oko mene. Gdje je kraj svemu tome. Kako bi to pročitali u bibliji - zemlja se napunila opačinom.....pogledaj ovu tehnologiju koja sada stvara debile - žene uzimaju muške hormone, muškarci uzimaju ženske hormone, muškarci se operiraju da stavljaju ženske silikonske grudi, silikone u guzove. Zar vi želite takve kršćane....ma njih ne zanima ni trojstvo i ne zanima ih Duh SVETI.....a vi meni kažete da vas vrijeđam. Ovo krščanstvo vrijeđa sve nas, cijeli svijet koji želimo živjeti pobožno, u Kristu, ugoditi vođi kršćanstva. Da, objavili ste kako vas vrijeđam - i to bi moglo značiti da je vama važnije ime - vaša osobna slava pred ljudima. Ovaj svijet je kao rak rana koja će obuhvatiti cijelo "tijelo" tj, zemlju.
I na kraju dolazi božja srđba na cijeli svijet - kako sam govorio u Malahiji - veliki i strašan dan, da Jehovin dan. Jednostavno je - treba se obratiti na pravu vjeru . Jedan Bog, jedan narod, jedna vjera, isti i zajednički DUH u svima nama. Piše da je volja božja da se svi spase, ALI SE NEĆE SVI SPASITI - kao u vrijeme 69. god. kad su rimljani pobili milijunski narod u Jeruzamemu. Što mislite koji su se židovi spasili? Oni koji su poslušali riječ, oni koji su vidjeli znak....Bog Jehova je odbacio židove kao svoj narod i prihvatio Krščane. Evo a sad je obacio i kršćane - koliko dugo je prošlo vremena od završetka vremena neznabožaca. I sada je Krist na svom prijestolju gotovo 100 god ali vi to ne znate. Ni ne morate znati jer kako kaže prorok Danijel 2 : 44 - bog nebeski će sebi podići narod između tih vladavina, kraljeva tj, u ovih zadnjih 100 g.....mogao bi i dalje nastaviti s Otkrivenjem 18 poglavlje a ti ostani u tome što želiš. Zato mogu reći kao i Pavao - Jehova je nas izabrao,nismo mi njega izabrali , prepoznao je nešto u nama i objavio nam je istinu koja nas veseli u jednom DUHU. Imamo duhovno nasljeđe a vi ga nemate. Ako i imate, to su mrvice koje su pale sa stola. Pa pitaj se: gdje se želim hraniti - sa stola Jehovinog ili sa stola Đavoskog. Što ima Krist sa Belijarom.....itd, itd mogao bi nastaviti do sutra
laku noć

Gall Danijel

Gospodine Gall Danijel, Jehova je riječ koju ste sami definirali, Židovi to tako ne izgovaraju (ne izgovaraju Jehova, ne bojte se), a osobno ime se čita prema izvornom jeziku, a ne da čitate Checkov bez dijakritika npr ako se ono tako izgovara. Toliko. Vi se slobodno brinite oko toga. A sa vašim uvredama ste si lijepo priuštili da nećete više nikoga ovdje vrijeđati.

Riječ "trojstvo" niti ne mora samo stajati u Bibliji, također "trojstvo" nije niti ime Boga, već samo opis. Tako ne piše niti riječ "vidovit", a iz razgovora sa Samarijankom znamo da je Isus bio vidovit. No sektaškom načinu razmišljanja takve stvari su nedokučive.
Svoju teoriju koja nažalost po vas ne prolazi kod iskrenih promatrača Božje Riječi dakle možete proklamirati sa istim takvim čitačima Biblije, koji vole selektivno čitati Pismo.

Trojstvo je dakle termin kojim se samo označava opisno da se je Jedan te Isti Bog objavio u 3 Osobe. Bog se je jasno objavio kao Otac (Mk 11,25), Sin (Iv 20,28-29) i Duh Sveti (Iv 4,24), i kao Jedan Bog (Psalmi 86,10), i dalo bi se još puno ovakvih primjera navesti. Ono što propuštate dakle vidjeti da nije bitan termin trojstvo, koliko je činjenica da se Jedan te Isti Bog objavljuje u 3 osobe. Jedn. Te isti. Prema tome morate se zapitati o svom selektivnom čitanju Biblije. S druge strane, ništa od ovoga katolici ne negiraju, već sve iz Biblije jednodušno priznaju.

Srdačan vam pozdrav i Božji blagoslov

Svjedocanstva.com

Isus je rekao Petru : Petre ti si sitijena na kojoj ću sagaraditi Svoju Crkvu i vrata paklena neće ju razvaliti .
Sv. Petar je prvi papa Katoličke crkve.
Nije mu rekao :ti si stijena "Jehovinih svjedoka" jer zna dobro tko ima svoje prste u osnivanju te "religije".Sam sotona !
Isus je rekao : Čuvajte se kvasca farizejskog (njihove filozofije koja ima ishodište u podzemlju.

Poštovani Danijele,
kako ste se samo odrekli zaštite presvete Bogordodice Marije !?
Gdje je bludnost nema Duha Svetoga !
Odrecite se farizejskog učenja,kleknite u poniznosti i zazovite Duha Istine,zazovite presveto srce Isusovo probodeno na križu !

Zar ne vidite lažno učenje? Gdje su oni vaši smakovi svijeta ? Gdje su oni vaši "proroci" ?
Vratite se Istini i stavite se pod zaštitu Blažene Djevice Marije .

Mir s Vama i neka vam dragi Isus pošalje Svetog Duha istine.

marin

Vidim, čitam i čudim se kakve gluposti pišeš, da ti bar Isus sutra dođe - ne da te išiba, već da te batinom namlati.
Onaj dečko ti je dobro napisao - Isus je močan bog ali nije svemoguć. I ja tako vjerujem ali ne , ti njega uvjeravaš da je u krivu.
Uzmi sve što sam ja napisao i kad sad kažem ODJEBI ....sad ti je odmah jasno što te riječi znače. i da su tebi upučene ali ne ti moraš filozofirati.
Ma reci ti meni tekst u kojem je napisana riječ TROJSTVO. nAPIŠI MI točno gdje to piše. Da, ta riječ. To biblija ne naučava....TO TI NAUČAVAŠ,

Gall Danijel

1 | 2 | 3 | 4 | Sljedeća