Bog ljubi siromahe

Bog ljubi siromahe

Često se je naš Gospodin osvrtao na siromahe u Svetom Pismu. U kulturi komfora i modernih pogleda na život, siromah je oduvijek imućnijem čovjeku bio nažalost mrzak. Sve to naviješta Božja Riječ:...

Mislite da ISIS pretjeruje i ne slijedi Kuran? Iznenadili biste se

Mislite da ISIS pretjeruje i ne slijedi Kuran? Iznenadili biste se

Ako zbilja želite razumjeti silna ubojstva, ginuća, nasilje i silovanja u ime Allaha od strane takozvane Islamske Države, ovaj članak će vam pokušati rasvijetliti nauk za svu brutalnost koju prakticiraju članovi Islamske Države. Ovaj tekst je osim za nemuslimane namijenjen i za sve drage muslimane čiji hodže baš neće htjeti o ovim apsketima otvoreno govoriti; osim ako se ne radi o arapskoj zemlji. Ovom pogledu na razne aspekte islama cilj je čitatelju ukazati na promišljanja o mnogim porukama, učenjima, i zabludama.

 

Za razumijevanje raznih činova, potrebno je znati ne samo Kuran nego povijest Muhameda i njegovih pomagača. Prema islamu, svaki musliman je onaj koji osim Kurana priznaje i u hadise, a bi se shvatili određeni apsekti Kurana i objavu i upute koju sa sobom nosi, nužno je razumjeti sunnet Muhameda (njegov put i djelovanja u životu) koji je zapisan detaljno u hadisima. Prema Muhamedu, Kuran je uputa cijelom čovječanstvu. Potrebno je razumjeti i da Kuran kakav čitamo nije objavljen kronološki. Redoslijed suri (poglavlja) nije jednak redoslijedu po vremenu objave, a Kuran je objavljivan u rasponu od 23 godine. Tako su miroljubivi ajeti (stihovi) Kurana objavljeni u Mekki, na početku Muhamedova djelovanja; dok su agresivniji ajeti, objavljeni u Medini, kada je Muhamed stekao već određenu političku moć i imao dosta sljedbenika. Tako su i neke dosta agresivne sure objavljene na samom početku Kurana, iako se njihova objava desila na kraju. Ovim dijelom ćemo se pozabaviti kasnije kada ćemo rasvijetliti tvrdnje liberalnih muslimana da Kuran ne poziva na nikakvo nasilje, što je naravno netočno; te također pokazati dvostruka mjerila - da pozivaju na kontekst u odnosu na vrijeme kada se radi o nasilnim stihovima, zaboravljajući tada da je prema samom njihovom vjerovanju Kuran uputa cijelom čovječanstvu. Krenimo redom.

 

Kuran prema ulemi (islamskoj vjerskoj zajednici) ima prednost nad hadisima kada su u pitanju možebitne kontradikcije ili glavne upute i taktika kako postupati u pojedinim trenucima života. Prema Kuranu, najbolji muslimani su oni koji uče (napamet) sam Kuran, te su spremni svoje živote položiti za svoju vjeru. Također, prema Kuranu, muslimanima je Muhamed najveći moralni autoritet, te su dužni slijediti njegov sunnet. Budući da je njegov sunnet (put) opisan u hadisima, ne može se biti muslimanom priznavati samo Kuran, a odbacivati hadise. Ovaj članak će detaljno kroz Kuran objasniti akte Islamske Države i pokazati na čemu njeni pripadnici temelje svoju praksu, te zbog čega oni same liberalne muslimane smatraju nevjernicima i nepraktikantima islama. Prema islamu i bilo kojem muslimanu, Kuran je direktna riječ Božja i doslovno se shvaća.

David Wood, poznati kršćanski apologet i teolog, objavio je top 10 stihova iz Kurana za razumjeti Islamsku Državu. Krenimo redom:

 

10. Kuran, 3,32 (Sura Ali 'Imran, objavljeno u Medini)
Reci: "Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!" A ako oni glave okrenu - pa Allah, zaista, ne voli nevjernike.  

 

U Bibliji, Isus objavljuje ljudima novo Božje lice i objavljuje ljudima da Bog voli sve ljude, jer daje i zlima i dobrima da njegovo sunce sja i da kiša pada nad pravednicima i nepravdnicima (Evanđelje po Mateju 5, 45).
Prema Kuranu, Allah ne voli nevjernike. A nevjernici prema islamu su svi nemuslimani, uključujući i Židove i kršćane, ili pripadnici bilo kojeg svjetonazora. Prema Kuranu, Allah voli samo poslušne muslimane. Sada se može i razaznati razlog zbog čega Islamska Država nema ljubavi za nemuslimane: odgovor leži u praktičnom slijeđenju Kurana prema ovoj točki. 

 

9. Kuran, 48, 29 (Sura Al-Fath, objavljeno u Medini)
"Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom.."


Budući da je muslimanima objavljeno da Allah ne voli nevjernike, navedeni su u Kuranu i propisi kako treba postupati prema vjernicima i prema nevjernicima. Citati iz Sure Al-Fath pokazuje da je muslimanima naređeno da budu strogi prema nevjernicima, a prema sebi sličnima (vjernicima, muslimanima) da pokazuju milosrđe. Političari i masovni mediji ne mogu dokučiti zbog čega je Islamska Država tako stroga prema nemuslimanima (nevjernicima), dok odgovor na činove Islamske Države u ovom vidu leži upravo u tom citatu. Opet, Islamska Država pokazuje da zapravo praktično slijedi Kuran i nije slučajnost da se njihovi borci pozivaju na  Kuran i Allaha. Oni dapače, to vjeruju. Svoju duboku vjersku motivaciju dokazuju i raznim molitvenim bdijenjima i učenjima Kurana koje objavljuju u svojim propagandnim materijalima.

 

8. Kuran, 4, 24 (Sura An-Nisa', objavljeno u Medini)
"(Zabranjuju vam se) i udate žene, osim onih koje zarobite;... "

 

Kako je puno načina za biti strog prema nevjerniku, te prakse iz prethodne točke su i produbljene u raznim detaljima. Sura An-Nisa' tako u ajetu 4, 24 objašnjava da je dozvoljeno imati ili udate ili neudate žene ali koje muslimanski muškarci obavezno zarobe (ratne zarobljenice ili ropkinje). Kuran je tako omogućio muslimanima seksualni odnos sa nekim drugim mimo onoga s kime je u braku, a upravo te ratne zarobljenice ili općenito ropkinje se odobravaju. Blud bi prema Kuranu bio imati seksualni odnos po dogovoru sa nekim, no prema Kuranu nije blud imati odnos sa nekim tko ti je ratni zarobljenik ili rob. Logično je dapače, da u tu priču kao zarobljenice ulaze one koje su i bile u nekakvom ratu protiv muslimana kao određeni narod, evidentno najviše nemuslimanke. Budući da tijekom rata Islamska Država zarobljuje ljude, sasvim je jasno da je velik broj ženskih osoba završio kao zarobljenice, pa i seksualno roblje.


Dodatni ajeti još detaljnije opisuju kako je potrebno postupati u seksualnom odnosu sa onima koje muškarac smije seksualno imati:


 Kuran, 2,223 (Sura Al-Baqara)
"Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete..."

 

Islamska država je u svojim činovima pokazala da samo slijedi Kuranske naputke, jer seksualna silovanja nisu zabranjena prema islamu, a svojevoljno i surovo ponašanje je prema ovim citatima vidimo jasno podsticano. Da bi se razumjelo da je to zaista tako, potrebno je razmjeti da je Muhamed sam odobrio takav način, koji je zapisan i u hadisima Dawuda 21, 50; gdje su Muhamedovi sljedbenici zarobili zarobljenice ali i njihove muževe pa su htjeli imati snošaje sa zarobljenicama a bile su već u braku. Nakon toga su se pitali da li bi to bio grijeh budući da su te zarobljenice već imale muževe. No i to im je Muhamed dozvolio. To dodatno potvrđuje i Kuran u ajetima: 23:1-6, 33:50, 70:22-30, koji slijedi sunnet iz hadisa. Zbog toga štoviše, ajet iz Kurana 4, 24 počinje nepoznavatelju te činjenice nelogično "(zabranjuju vam se) i udate žene.." što zapravo dobiva puni smisao kada se uzmu u obzir ti hadisi koji dodatno rasvjetljuju objavu tog ajeta.

 

Štoviše, Muhamed je prema svim najznačajnijim i najbitnijim hadisima - Buharija, Muslima, Dawuda i Al-Tabarija oženio ženu Aišu kada je imala 6 godina, a seksualni snošaj je imao s njome kada je imala 9 godina. Ulema u islamu priznaje ove tekstove kao autentične (poglavito Buharija i Muslima), tj. stvarnu biografiju Muhamedova života. Tako je i Islamska Država u svoju praksu ubacila akte koji joj omogućuju posjedovanje i silovanje djevojčica starijih od 6 pa na više godina, sukladno sunnetu poslanika Muhameda.

 

7. Kuran, 5, 33 (Sura Al-Ma'ide, objavljeno u Medini)
Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju.* To im je poniženje na ovome svijetu, a na onome svijetu čeka ih patnja velika,  

 

Što je sa ljudima koji pokušavaju spriječiti Islamsku Državu da uspostavi šerijatski zakon, tj. protive se Allahu i onemogućavaju Muhamedov put? To dobro oslikava sura Al-Ma'ide u 5, 33, gdje se oslikava surova kazna ubojstva, raspeća, i odsijecanja udova. Ovi stihovi iz Medine, koji su zapisani kada je Muhamed već stekao određenu političku moć, su nastali već u toku jačanja islama, kada se Muhamed više nije libio otvoreno suprostavljati nevjernicima. Prema islamu, postoji abrogacija. Abrogacija je pojam kada su stariji ajeti zamijenjeni novima a objavio ju je Allah u Kuranu. Tako prema autoru Kurana abrogacija nastupa kada su ajeti slični ili govore o istoj tematici, zamijenjeni su novima, boljima; na način da vjernik nove uzima u obzir. U ovom primjeru, abgoracija nastupa naspram milosrdnim stihovima iz Mekke. Budući da zadnji objavljeni tekstovi uvijek abrogiraju prethodne objave, i na ovom primjeru bi iskreni musliman trebao slijediti Kuran, uzimajući u obzir nasilne tekstove. Ili naravno preispitati svoje vjerovanje, ukoliko nije siguran da je to put i vjerovanje koje smatra da su od Boga. Liberalni eurpski muslimani bi pokušali uglavnom zanemariti abrogaciju u ovom slučaju, no suprostavlja im se velik broj arapskih teologa i učenjaka koji praktičnije kroz sunnet i Kuran pokušavaju prakticirati islam i vjeruju da to čine ispravno. Primjer Islamske Države pokazuje da se mnogi itekako žele držati ove njima navedene upute i naredbe koju crpe iz Kurana. Hadisi Buharija (najvjernijeg autora hadisa po ulemi) također opisuju razne brutalnosti, poput odsijecanja glava od strane Muhamedovih pomagača u nekim primjerima. Upravo je Islamska Država poznata po odsijecanjima glava, raspećima i kršćana i raznih drugih za njih nevjernika ili krivovjernika i onih koji su ih prevarili u njihovim redovima. Takvi su za njih automatski borci protiv Allaha i njegova Poslanika, te zbog toga moraju biti kažnjeni takvim okrutnim kaznama koje su im propisane. 

 

Mnogi zapadni mediji uključujući State Department su se rugali Islamskoj Državi da neprijatelje osuđuje na raspeće, čime pokazuju da zapravo nisu bili svjesni da je uzrok takvih postupaka Islamske Države naveden u Kuranu.

 

6. Kuran, 9, 5 (Sura At-Tawba, objavljeno u Medini)
Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je. 

 

Kada je Muhamed stekao potpunu moć, njegova poruka mogla bi se opisati kao: obraćenje, ili smrt. Zbog toga su i ovi stihovi iz Medine, među zadnjim objavljenima iskazali agresivniji stav prema mnogobošcima (poganima). Muhamed se obratio poganima određenom vrstom ucjene: pustiti ćemo vas na miru, ako se pokajete (no to znači i prihvatiti Allaha), i ako budete davali milostinju (koja se daje u ime vjerskih razloga), i ako se budete molili (Allahu, naravno).

 

Neki kritičari Islamske Države su primjetili da su ubijali i vršili napade tokom ramazana u 2015. godini. Vodi se rasprava da među islamskim teolozima da li "sveti mjeseci" označavaju prvenstveno mjesec ramazana. No čak i da podrazumijevaju, Islamska Država opet ima odgovor iz Kurana, jer je naredba iz Sure 9, 5 gdje se ubijanje mnogobožaca propisuje nakon svetih dana nadopunjena još jednim ajetom iz Medine:

 

Kuran, 2, 217 (Sura Al-Baqara, objavljeno u Medini)
Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci: "Ratovanje u njemu je veliki grijeh; ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od Njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći grijeh kod Allaha. 

 

Iako liberalni muslimani brane stav da je muslimanima dozvoljeno napadati samo iz samoobrane (što je dvojbeno, jer drugi stihovi govore "kada okrenu leđa", a samoobrana nije napadati nekoga s leđa), postavlja se pitanje koga žele braniti kada je riječ o Islamskoj Državi. Islamska Država tvrdi da je primjerice nju Francuska prva napala. Ukoliko je tako, i liberalni muslimani bi im trebali priznati da su im ubojstva opravdana, prema tom istom Kuranu gdje tvrde da je napadanje i ubijanje dozvoljeno u samoobrani. No da li bi se takvo što uopće smjelo i pomisliti? Sa kršćanskog stanovišta, naravno, ne, nikako!

 

5. Kuran, 9, 29 (Sura At-Tawba, objavljeno u Medini)
Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru - sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno

 

Prema prethodnoj točki opcije date mnogobošcima su da se obrate na islam ili umru. Kršćanima je dana treća opcija: plaćanje glavarine, prema Suri 9, 29. Ovime je Islamska Država također prisilila razne kršćane u gradovima koje su osvojili, da ostanu živi, tako da su ih zapravo prisilili da plaćaju porez. No opet, zapovijeđeno je boriti se također protiv Ljudi Knjige (kršćana i Židovi). Situacija prema Islamskoj Državi je ovakva: ukoliko su u ratu sa kršćanima ili Židovima, ubijaju ih, jer je borba zapovijeđena. Ukoliko dođe do pregovora, postoji mogućnost da se kršćani ili Židovi predaju ili predlože predaju, pa ostanu pošteđeni sve dok plaćaju glavarinu. Kao razlog inferniornosti, kršćani i Židovi imaju šansu plaćati kao poniženje glavarinu, kao pokazatelj svoje slabosti, kao što Kuran objavljuje u istom ajetu "poslušno i smjerno". Opet - Islamska Država tim činovima želi kroz Kuran postupati prema nemuslimanima kako je propisano. 

 

4. Kuran, 9, 73 (Sura At-Tawba, objavljeno u Medini)
O Vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi prema njima strog! Prebivalište njihovo biće Džehennem, a grozno je on boravište. 

 

Osim naredbi za napadenjem na pogane i kršćane, Kuran sadrži i naredba za napadanjem i samih vjernika licemjera. To su vjernici, muslimani, koji prema Kuranu slabo shvaćaju svoj poziv i licemjerno se odnose prema svojoj vjeri. Islamska Država tako ne napada samo nemuslimane, nego i muslimane, slijedeći taj ajet. Pod surom 9, 73 riječ licemjera označava licemjerne vjernike, a osim njih napad je propisan naravno i protiv nevjernika. Arapske riječ o strogom napadanju se izražavaju kao džihad. Muslimanima je tako naređeno da žestoko napadaju ne samo nevjernike nego i licemjerne muslimane koji tvrde da su muslimani a ne čine što im Allah nalaže da čine, i tu treba tražiti razloge strogim i okorjelim napadima u Islamske Države. Kada neki musliman puno odstupa od onoga što se smatra temeljnim vjerskim istinama islama u praksi, taj licemjerni odnos ga stavlja u nezavidnu kategoriju apostazije, a kazna za apostaziju (napuštanje islama) je smrt; prema Muhamedovim riječima koje je zabilježio Buhari u hadisima:

 

Buhari 4,52,260
"Poslanik je rekao, 'Ako musliman napusti svoju vjeru, ubijte ga.'"

 

U prilog ovome govori da je to i aktualna kazna u nekim zemljama sa šerijatskim zakonom. Dodatni ajeti iz Kurana koji objašnjavaju surovost i strogost Islamske Države dolaze također iz Kurana, kao primjerice ovaj (u ovom primjeru prema nevjernicima):

 

Kuran, 9, 123 (Sura At-Tawba, objavljeno u Medini)
O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost! I znajte da je Allah na strani čestitih.

 

Kuran o licemjernim vjernicima govori na još mjesta u Kuranu. Islamska Država tako slijedeći ove citate napada npr. i šiite (koje zapravo ne smatra pravim muslimanima), kao i prijestupnike iz vlastitih redova u kalifatu, ako su se oglušili o neke zapovijedi. 

 

3. Kuran, 9, 111 (Sura At-Tawba, objavljeno u Medini)
"Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati - oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti."

 

No što je sa svim miroljubivim muslimanima sa zapadnih zemalja koji osuđuju ovakvo doslovno izvršavanje ajeta kao i prethodnim ajetima? Ajet 9, 111 iz sure At-Tawba govori da su aktivniji muslimani u prednosti nad onima koji se ne bore na Allahovom putu. Allahov govor u Kuranu je za muslimana govor gospodara svjetova. Prema tome, Islamska Država se i ovdje trudi ispuniti svoje poslanje. Svoje poslanje vidi u Allahovim riječima da će se vjernici na Allahovu putu boriti te ubijati i ginuti. Oni zapravo to i ispunjavau. Ti tekstovi zapravo savršeno oslikavaju pokliče "Allahu Akbar" uslijed nečijeg ubijanja, što bi značilo "Allah je velik", kada musliman koji slijedi ove ajete iskreno vjeruje da je Allah od vjernika kupio njegov život u zamjenu za Džennet (tj. raj). Allah definira vjernike u ovim stihovima kao one koji će se na njegovu putu boriti, i koji će ubijati i biti ubijani. Ubijanje drugih, bilo pojedinačno, bilo samoubilačkim napadima, opravdani su ovim tekstovima sa aspekta Islamske Države. 

 

Zapravo, Islamska Država ima još veće razloge zbog čega joj se članovi bore da ubijaju druge bilo nemuslimane (nevjernike) ili muslimane licemjere. Drugi razlog iz te priče je strah od samog Allaha, koji je još oštriji u drugim ajetima, gdje se licemjernim vjernicima (onima koji se ne bore na Allahovu putu) obećaje pakao:

 

Kuran, 9, 38, (Sura At-Tawba, objavljeno u Medini)
O vjernici, zašto ste neki oklijevali kada vam je bilo rečeno: "Krenite u borbu na Allahovu putu!", kao da ste za zemlju prikovani?* Zar vam je draži život na ovome svijetu od onoga svijeta? A uživanje na ovome svijetu, prema onome na onom svijetu, nije ništa.

 

Kuran, 9, 39, (Sura At-Tawba, objavljeno u Medini)
Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti, a vi Mu nećete nimalo nauditi. A Allah sve može. 

 

Kuran, 9, 68 (Sura At-Tawba, objavljeno u Medini)
Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna.  

 

Ubijanje i ginuće na Allahovu iz sure 9, 111 putu potvrđuju i brojni hadisi (i sunitski i šiitski). Neki od primjera koje liberalni muslimani zaobilaze, a nalaze se u njihovim svetim spisima:

 

Sahih Muslim 20, 4696
Poslanik od Allaha (mir bio na njemu) je rekao: "Onaj tko je umro ali se nije borio an Allahovom putu niti nije pokazao želju (ili odlučnost) za džihad je umro smrću licemjera"


Ibn Ishaq/Hisham 992
"Borite se sa svakim na Allahovom putu i ubijte one koji ne vjeruju u Allaha"


Al-Tabari 9, 69
"Ubijanje nevjernika je mala stvar za nas"

 

Ovime Islamska Država pokazuje da je i strah od Allaha bitan element njihova djelovanja - time smatraju da su dužni držati zapovijedi za borbu, u suprotnom su u nezavidnom položaju u pitanju vječnog spasenja.

 

2. Kuran, 47, 35 (Sura Muhammad, objavljeno u Medini)
I ne budite kukavice i ne nudite primirje kad ste jači, jer Allah je s vama, On vas neće nagrada za djela vaša lišiti.  

 

Muslimanima je dozvoljeno nuditi primirje samo kada su slabiji. Kada su jači od nekoga, muslimanima je prema ovim ajetima od Allaha zabranjeno tražiti primirje. Drugim riječima, mir nije opcija kada je neko islamski narod nadmoćan i u većini da preuzme vlast. Zbog toga Islamska Država, kada je dosegla stanovitu snagu, je počela iskazivati dominaciju i voditi napade nad onima koji su prije nje bili u povlaštenom položaju. Također, neki muslimani koji traže mir, dok je islamska zajednica nadmoćna i iskazuje snagu, mogu biti shvaćeni kao licemjeri. Upravo na taj način Islamska Država shvaća liberalne muslimane te se zato bori i protiv njih, smatrajući ih nevjernicima. U svakom slučaju, riječi "ne budite kukavice" i "ne nudite primirje" Islamska Država pokušava sporvoditi u djelo za razliku od liberalnih muslimana. 

 

1. Kuran, 2, 106 (Sura Al-Baqara, objavljeno u Medini)
Mi nijedan propis ne promijenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. Zar ti ne znaš da Allah sve može? 

 

Muslimani sa zapada su pokušali osuditi činove Islamske Države citirajući miroljubive citate iz Kurana. I to je sasvim legalno, sasvim u redu. No, u Kuranu postoji abrogacija. Allah je donio odredbu u Kuranu kojom stare zapovijedi potisne, tako da nove ili slične zapovijedi donese da zamijene staru zapovijed. Upravo to je objašnjenje miroljubivih citata iz Mekke, koje su abrogirali uglavnom agresivniji citati iz Medine. Doista, u Kuranu postoje rečenice poput "tko ubije jednog nevinog čovjeka, kao da je ubio čitav svijet" (što je prijepis iz Talmuda, no to je dio neke druge priče), no u svakom slučaju postoje i nasilni citati od kojih su neki navedeni. Prema tome, i jedno i drugo jest u Kuranu. Problem je interpretacije. Ukoliko se govori o kontekstu vremena, i za miroljubive citate bi se tada moglo reći da se mogu promatrati u kontekstu vremena. Što se tiče citata o ubijanju nevinog čovjeka, problem je što autor Kurana vidimo, nevinim ne smatra ni licemjerne muslimane, a kamoli nemuslimane. Štviše, možemo biti sigurni: islam to svakako stavlja samo za muslimane: "onoga koji na Zemlji nered ne čini". U suri 5,33 možemo vidjeti surovu kaznu za nemuslimane (one koji su protiv Allaha i Muhamedova načina ispovijednja vjere): "koji nered na Zemlji čine"; za njih slijede brutalne kazne razapinjanja i ubijanja. Druga stvar je, što je taj miroljubivi tekst izvučen iz konteksta, jer govori o ratovanju. Dakle miroljubivi muslimani bi istu logiku mogli upotrijebiti ovdje ali to ne čine: da taj tekst vrijedi samo u ratovanju. A treća činjenica je što ta uputa zapravo nije upućena muslimanima. Ukoliko pročitate cijeli odjeljak, vidjeti ćete također da se Allah tu obraća muslimanima da je to bio propisao "sinovima Izraelovim". Dakle ne muslimanima, nego Židovima, što uostalom i stoji u Talmudu.

 

Islamska Država je pokazala da se drži derogacije, prema konstataciji ne od ikakve uleme, nego samog autora Kurana, knjige za koju sami muslimani suniti vjeruju da nema nikakve izmjene od njene objave do današnjeg dana. Prema tome, svaki iskreni musliman, vjeruje u Allaha i vjeruje u njegovu derogaciju. Razlog prihvaćanja nasilnih tekstova od strane Islamske Države nije zato što se miroljubivi citati manje sviđaju pripadnicima Islamske Države, nego zbog toga što je muslimanima tako naređeno: da će morati činiti neka djela koja im neće biti po volji:

 

Kuran, 2, 216 (Sura Al-Baqara, objavljeno u Medini)
"Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji!..." 

 

Još je jedna činjenica gdje se članovi Islamske Države oslikavaju riječima iz Kurana: velik broj ratnika iz stranik zemalja dolazi ubijati za Allaha u Islamsku Državu. Razlog zašto je tome tako leži u ajetu iz sure 2, 16, gdje je objašnjeno da je Allah milostiv prema onima koji se idu boriti za Allaha u daleke krajeve, tako da se moraju iseliti iz svojih domova:

 

Kuran, 2, 218 (Sura Al-Baqara, objavljeno u Medini)
"Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovom putu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti. - A Allah prašta i samilostan je. 

 

Prikazivanje islama kao religije mira u medijma, iskrenost liberalnih muslimana u zaobilaženju džihadskih stihova u prikticiranje svoje vjere, i da li se zbilja islam može nazivati religijom mira?


Ovime je prikazano da na iznenađenje mnogih koji ne poznaju islam, Islamska Država zapravo prakticira islam do najsitnijih detalja, prema mišljenju Davida Wood-a. Licemjerni muslimani su oni koji ne prakticiraju što im je naređeno, prihvaćajući miroljubive stihove a zanemarujući nasilne stihove, koji su zapravo odredbom u Kuranu abrogirali miroljubive stihove. Problem je dakle ne u samim ljudima, nego u učenju. Muslimani nisu zli ljudi. Oni su braća svih nas. Divni ljudi sa svojim problemima i potrebama. Učenje je to koje može dovesti da čovjek čini dobra ili zla djela. Kako je rekao i jedan islamski učenjak, poznati islamski propovjednik iz Engleske Anjem Choudary koji je danas u pritvoru "..ne možete reći da je islam religija mira. Islam ne znači mir, nego podčinjenost." No dobra i zla djela nisu jednaka za kršćanina i za muslimana. Barem ne kada se islam promatra kroz prizmu Kurana i hadisa.

 

Zaključak

 

Braći muslimanima, želimo mir u životima, blagoslov, nadu, ljubav i sreću. Želimo da otvore oči, i da odaberu Gospodina Isusa Krista iz Svetog Pisma za svog kralja i Spasitelja. Da odaberete onoga (jer uvijek postoji i onaj čin vjere, iskorak vjere) koji mrtvima govori u srce da bi ga čuli i probudili se.

 

Evanđelje po Mateju 5
43 "Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja.
44 A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone
45 da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima.
46 Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici?
47 I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?"
48 "Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!"


"dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu" (Evanđelje po Ivanu 16,2)


Evanđelje po Ivanu 5
18 Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednačujući sebe s Bogom.
19 Isus nato odvrati: "Zaista, zaista, kažem vam: Sin ne može sam od sebe činiti ništa, doli što vidi da čini Otac; što on čini, to jednako i Sin čini.
20 Jer Otac ljubi Sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu i veća djela od ovih te ćete se čudom čuditi.
21 Uistinu, kao što Otac uskrisuje mrtve i oživljava tako i Sin oživljava koje hoće.
22 Otac doista ne sudi nikomu: sav je sud predao Sinu
23 da svi časte Sina kao što časte Oca. Tko ne časti Sina, ne časti ni Oca koji ga posla."
24 "Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.
25 Zaista, zaista, kažem vam: dolazi čas - sada je! - kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju, živjet će. 

 

 

Izvori: 
https://www.youtube.com/watch?v=LXBgqa-xQwY
https://www.youtube.com/watch?v=ur7Ttz0q0o4
http://www.orbus.be/religion/islam/kuran_bos/
https://islamu.wordpress.com/2006/05/23/dva-lica-islama/
https://islamu.wordpress.com/islamski-citati/
http://freethoughtnation.com/wp-content/uploads/2015/03/isisquran.png
http://net.hr/danas/svijet/kumovi-terorizma-zemlja-iz-koje-su-iznikle-teroristicke-ideje-danas-pere-ruke/
http://www.bitno.net/vijesti/sto-isis-doista-zeli/
http://www.24sata.hr/politika/radikalni-islamisti-imaju-kamp-u-neposrednoj-blizini-hrvatske-450582
http://www.quovadiscroatia.com/katolicki-osvrt-na-islam-kao-religiju-mira/
Foto:
abbeam.net

 

Vezani članci:
- 12 najčešćih prigovora koje muslimani stavljaju pred kršćane i odgovori na njih
- Islam i kršćanstvo - ogromne filozofske razlike
- Islamsko negiranje biblijskog Krista i iskrivljavanje njegovih riječi
- Veliki islamski vođa Khomeini: "Kur'an kaže: ubij, utamniči! Zašto se držite samo onih dijelova koji govore o milosti?"
- Robovi ili Božja djeca


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike

Bog je Stvoritelj. Pogledajte cvijet ili neku životinju npr. janje ili kravu - koje golemo strpljenje i trpeljivost posjeduju. I služe nam vjerno do smrti. Tužno je kako se ljudi medjusobno ubijaju i napadaju umjesto da žive u miru i suradnji. To je poruka Stvoritelja ali ona je odgovara pohlepnim ljudima koji žele uživati na tudji račun - ali njih če Stvoritelj suditi i kazniti - i taj Dan je blizu.

Čovjek

Hvaljen Isus i Marija poštovani NH.

Nije vam lijepo vrijeđati ako smatrate da netko ne razumije Allahove riječi. To netko može i za vas tvrditi ili za bilo koga, da ne razumije Božje riječi. Lijepo je sve navedeno u ovom tekstu, a nismo vidjeli da ste išta demantirali od ovih riječi koje stoje u Kuranu. Svako dobro.

Božji blagoslov!

Svjedocanstva.com

Jadni oni kao sto ste vi kad na ovaj nacin razumijete Allahove rijeci. Da vam Allah podari pamet koji ocito jos uvijek nemate ili je ne koristite

NH

Hvaljen Isus i Marija,

Moj si je, javili ste se ovdje.

Ovaj tekst je autorsko djelo, nije preuzet sa drugih stranica.

Navodite citiram: ti ajeti koji vi gore navodite , su ajeti koji se nikako ne mogu uzimati zdravo za gotovo i doslovno tumaciti.

No to nije istina, jer vam stoji u samom Kuranu da je Muhamed najbolji primjer svim muslimanima, i drugo: da je njegova poruka poslana svim narodima. Ako to musliman vjeruje, a podrazumijeva da vjeruje, i trebao bi vjerovati - onda se i ajeti Kurana i Muhamedovo djelovanje u Kuranu moraju uzeti na svevremenski način: prakticirajući ih i danas.

I tko to danas čini? ISIS da.

Što se tiče znanosti tesfira koju navodite, ona sama sadrži samo ljudska mišljenja o Kuranu. Osobe koje su pisale tesfire nisu morale biti autentične u svojim djelovanjima - dovoljno je bilo da budu muslimani. To vam sve otkriva ogromnu mogućnost manipulacije.

Kuran i hadisi ne govore zasebno o ubijanju kršćana i židovi, ali govore o nasilju nad njima, te mržnji na njih. Kuran se zgraža nad njima, a ne možeš voljeti nekoga nad kome se zgražaš. Znači Kuran otvoreno uči mrziti. A uz to: Kuran zapovijeda borbu pa i ubijanje nevjernika. Ne treba govoriti da su i židovi i kršćani nevjernici prema Kuranu (tako su proglašeni u Kuranu). Prema tome, vrlo lako se zbroji 2 i 2.

Što se tiče prijevoda riječi nevjernik kao prkosnik - savjetujemo vam da onda kontaktirate islamske prevoditelje (pa i svjetske prevoditelje Kurana, te ih upozorite na ovu nemjerljivu grešku). Intrigantno, barem 10 svjetskih prijevoda Kurana na engleski vam također donose riječ nevjernik, a ne prkosnik.

Što se tiče ovoga da Kuran hvali kršćane i židove na par mjesta - to je točno. A s druge strane vam otvoreno govori da ne uzimajte za prijatelje ni kršćane ni židove. Hadisi dodatno govore muslimanima da dozvoljavaju i kršćanima i židovima da hodaju po najužem dijelu ceste (Muslim). Kada tome pridodate ove ajete koji pokazuju kako Kuran uči i mrziti (jer se na drugim mjestima zgraža otvoreno zbog vjere kršćana i židova), dobijete nauk pun mržnje i nimalo slučajno ISIS, Al-Nusra, Al Quaeda i slične islamske organizacije otvoreno mrze kršćane.

Kršćani nisu izmijenili nikakve dijelove Božje upute, a može se vidjeti vrlo stanovit odmak islama ne samo od kršćanstva, nego i židovstva. Preporučamo vam da pročitate neke od zadnjih tekstova o islamu pa ćete se uvjeriti da je tako. Islam ima mnogo poganskih elemenata i potpuno izostavljen nauk Nužan u judeokršćanskoj objavi.

Kažete da citiram: dalje sam bog u kuranu potvrdjuje da krscani i jevreji dobro znaju da je kuran istina, oni znaju da je evandjelje.

Ovo vam je netočno. Mi vjerujemo da ne vjerujemo u Kuran, već Bibliju. Za nas je velika neistina i hula što piše u Kuranu, jer je toliko Božjih Istina zanijekano, da je to gotovo i nevjerojatno rekli bismo.

Allah vas upućuje s druge strane da pitate Ljude knjige o prijašnjim objavama. A mi vam odgovaramo na to: nema druge objave osim one gdje je Isus Božji Sin. Jednostavno nema. Čak i gnostički spisi - koji su naručivani iz Egipta i nosili su lažna evanđelja, nisu mogli to zanijekati. Kuran to niječe s druge strane, a mi smo upozoreni da je to nauk Antikrista. Pazite - to se dogodilo daleko prije islama da smo mi upozoreni na to.

Citirati ću vas još ovo: Bog radi sta hoce, i ne pita nas krscane, jevreje, muslimane i ostale, smije li on to raditi ili ne

Slažemo se. Tako se i Bog utjelovljuje ako hoće, i nikoga ne pita da li on to smije, ne smije, bi li trebao ili ne. Kažu mnogi da je Bog dopustio ratove, gladne, zla - a Bog je dopustio najveće zlo: da najveći pravednik ikada, bude ubijen sramotnom smrću, mučenjem i porugom na križu, a k tome još da mu bude i vlastiti jedini direktno rođeni Sin.

Dobro nas zato uči Bog u evanđeljima: "Ali opravda se Mudrost pred djecom svojom" (Evanđelje po Luki 7,35).

Božji blagoslov i svako dobro

Svjedocanstva.com

postovani,

prije svega da vam se zahvaalim na tako lijepom obrazlozenju te itekako vazne teme koja nas mori u zdanjih nekoliko godina.

mislim da ste pogrijesili sto ste uzeli taj tekst s drugih web stranica i objavili ga odje , prije nego ste sami se uvijerili da li je to zaista tacno. jer:

svaka recenica u kuranu je objavljena za povod ili razlog koji se u momentu objave stvarno i zbio. tako da ti ajeti koji vi gore navodite , su ajeti koji se nikako ne mogu uzimati zdravo za gotovo i doslovno tumaciti. u islamskoj nauci ima jedna posebna nauka koja se zove tefsir i ona objasnjaja i razjasnjava sve nedoumice oko svakog ajta i tacno se zna zbog cega su ti ajeti objavljeni i koje su posljedice bile.
ni jedan vas argument gore naveden nije istinit , posebno o ubijanju krscana, jevreja ili bilo kojih drugih ljudi koji nisu muslimani. jer bi time bilo odmah zabranjeno stupanje u brak muslimana i krscanke ili jevrejke. a bog u islamu je dozvolio brak , ne samo to vec i hranu kojom se hrane krscani, i jevreji dozvoljeno je muslimanu jesti. cak je to pohvaljeno.

dalje , vas prevod tih recenica je netacan, jer arapski jezik je tako slozen da za jednu rijec imaju vise znacenja, dok se hrvatski, srbski i ostali prevodioci slozili s time da za svaku za njih koriste samo prevo nevjernik, sto je apsolutno netacno.
prije svega tacan prevod bi bio PRKOSNIK. a prkosnik je onaj , koj i zna istinu i nece da je prizna , ili nece da je slijedi i cak joj se otvoreno suprostavlja i ratuje protiv istine. u tom takvom stanju su bili ti ljudi koji su se prije nekoliko stotina godina borili protiv muslimana , i samo u datom momentu je dosla bozija naredba, da se moze voditi rat protiv njih. a svi znamo sta je rat, tu nema mislosti, ko koga dohvati i ubije ga bez obzira ko je koje vjere.

sam kuran hvali krscane i jevreje i druge i navodi ih kao primjer lijepog ponasanja i bratstva i to zaista postoji, sa krscanima iz afrike, sa jevrejima iz bilo kojeg dijela svijeta. samo sa evropskim krscanima i evropskim jevrejima ima problema, jer su evropski narodi ti koji su izmijenili krscanstvo, uveli u njega dijelove paganizma i sadrzaj koji mu ne dolikoje i tako izmjenili boziju uputu i s time bog nije zadovoljan. to se navodi na nekoliko mjesta u kuranu. dalje sam bog u kuranu potvrdjuje da krscani i jevreji dobro znaju da je kuran istina, oni znaju da je evandjelje i stari zavjet istina takodje, ali kuran dalje kaze da krscani i jevreji kriju jedan dio objave , a onaj dio objave koji im je drag objavljuju javno. bozije rijeci koje govore o kazni oni kriju. i kuran kaze da to krscani i jevreji i sami priznaju da je to tako. i to vec stoljecima, vijekovima. tako da je bog , kako sam on to u kuranu kaze, izabro ponovo jednog od abrahamavog potomka , ali sad od loze rpkinje, a ne od sare. i dao mu kroz 23 godine kuran.

mi svi ovdje se mozemo prepirati i navoditi jedni drugima dokaze. ali jednu vaznu cinjenicu zaboravljamo. Bog radi sta hoce, i ne pita nas krscane, jevreje, muslimane i ostale, smije li on to raditi ili ne. on radi i radit ce sta on hoce i mi cemo mu se na kraju svi pokoriti.

kada je naseg oca adema i nasu majku evu izveo iz raja , i spustio ih na zemlju ovdje , rekao je da ce to biti mukotrpno iskusenje svima nama , i da cemo se ubijati, i zlo jedni drugima ciniti i naslije i da ce nas razne nedace progoniti. jer ova zemlja je surova.

zar nam svima nama ovo nije jasan dokaz ?

Moj si je

Hvaljen Isus i Marija,

Ernad,
ako je Kuran časna knjiga, onda teroristi na žalost sviju nas, časno izvršavaju svoje dužnosti. Mi naravno ne bismo htjeli da je tako.

Kažete da Muhamed nije nikoga ubio, no prema sunnetu, Muhamed je naređivao ubojstva, a i sam je osobno ubio jednog čovejka:
https://islamqa.info/en/20181

Ovdje je lista ljudi koje je naredio ubiti, prema hadisima:
https://wikiislam.net/wiki/List_of_Killings_Ordered_or_Supported_by_Muhammad

Što se tiče vašeg osvrta, ne - to nije dio povijesti. Isus je poslao ne Muhameda, nego Duha Svetoga, kojeg je poslao učenicima već tada i rekao im da su ga već tada primili. To vam piše u Novom zavjetu. Kasnije, na dan Pedesetnice, Duh Sveti je sišao na sav ostali vjernički puk što je sve detaljno opisano u Svetom Pismu. Dakle nikakav Muhamed, nego Duh Sveti. Isus, savršeni Sin - je posljednja Božja Riječ. Zbog toga, za nas kršćane - Muhamed upravo i jest taj lažni prorok kojeg ste i sami spomenuli.

Biblija kaže: "Antikrist je onaj koji niječe Oca i Sina". To islam naučava i mi kršćani tu direktno vidimo proročki nauk koji je Biblija navijestila - ostvaren u nauku islama. Moramo to reći.

Što se tiče moći, novca i zlata - toga ima itekako i u arapskim zemljama. No u arapskim zemljama ima kudikamo više ratova. Razlog je što dragi Bog nosi prokletstva na religije koje se odvrate od njega. Tako je bilo i sa raznim poganskim religijama u prošlosti. Mi kršćani smatrano da islam čini veliku hulu svojim navještajem Boga (jer niječe Oca i Sina), te se zbog toga u islamskom svijetu dešavaju prokletstva. Također Bog je obećao mir u milosrđu, ne u ubijaju svoje braće. Za ubijanje ljudi, Bog je predvidio zakon bumeranga - sve što čovjek učini (a toga ima i previše u islamskim zemljama - zakona krvi), vratiti će mu se višestruko. Zbog toga ima toliko nesreće i ratova u zemljama gdje je islam dominantna religija. U mnogim islamskim državama danas imate krvarinu - pogazite čovjeka, platite krvarinu i slobodan ste čovjek. Dvostruko za muslimana. Ubijanja zbog kojekakvih razloga su vrlo česta pojava, a sve to donosi ratove i proklestvo:

Knjiga Postanka 4,24 Ako će Kajin biti osvećen sedmerostruko, Lamek će sedamdeset i sedam puta!" Šet i njegovo potomstvo

Knjiga Postanka 4,11 Stoga budi proklet na zemlji koja je rastvorila usta da proguta s ruke tvoje krv brata tvoga!

Knjiga Postanka 9,5 A za vašu krv, za vaš život, tražit ću obračun: tražit ću ga od svake životinje; i od čovjeka za njegova druga tražit ću obračun za ljudski život.

Knjiga Postanka 9,6
Tko prolije krv čovjekovu, njegovu će krv čovjek proliti! Jer na sliku Božju stvoren je čovjek!

Božji blagoslov

Svjedocanstva.com

Hvaljen Isus i Marija,

"Isus lično", ne dopunjavamo mi ništa, jer imamo kanon Biblije. Ono što vidimo jest da nažalost mnogi teroristi imaju argumente za to što čine, dok licemjerni zapad uljepšava sliku koja se ne može uljepšati.

Božji blagoslov

Svjedocanstva.com

Morao sam napisati nešto vezano za ovu temu. Kuran je casna knjiga i u to nema sumnje, problem ljudi je što vjeruju u price drugih. Koje od Vas cuo da Isus ili Muhamed su ubili nekog? znate samo po pisanju i prici drugih koji su vam utufili u glavu gluposti. BOG JE JEDAN pa kako god ga nazivali, ALLAh je na arapskom Bog. pa zar kršcani ne kazu Oce moj koji jesi na nebesi? zar Boga ne zovete ocem? i Zidovi su dobili objavu ISUSA ( ISA a.s.) poslije knjige. Njima je prvo obratio se Bog pa vidio da su skrenuli ,poslao im Isusa ko opomenu i nisu prihvatili nego ga optuzili i rimljanima predali. a sad crkva sjediste u Vatikanu. Zar nije Isus dao oabvijest da ce poslije njega doci posljednji prorok od Boga poslan ko zadnja opomena za nase grijehe? Kada je dosao Muhamed a.s. priznao je Isusa i Mariju uistinu kao Boziji dar ljudima. i nagovjestio da je poslan da bi ljude uputio na pravi put. i sam rekao da je posljednji i da ce poslije njega svijetom hodati lazni proroci i ljude odvratiti na dzavoljski put. zar ne vidite da je sve i jedna vjera otisla za novcem moci naftom zlatom. zar jedan musliman krscanin moze dozvoliti da mu brat susjed zemljak gladuje, a on vozi bmw x6. e pa moze braco zato sto smo skrenuli svi s bozijeg puta. i Biblija i Kuran su dati od Boga ali nazalost Jedna je ljudskom rukom promjenjena i napisano sto je odgovaralo a drugo pogresno shvacena jer ljudski mozak razumije ono sto u datom momentu zeli. i zato ljudi vratite se vjeri necu reci ni Islamu ni krscanstvu ni pravoslavlju. VJERI istinskoj gdje je Bog vladar svijeta i gdje ljudi pomazu jedni drugima a ne odmazu. jer nije nas on stvorio da bi se ubijali vjerujte mi...

Ernad

Svaki musliman osjeca u dubini duse da je na pravom putu i da na sva pitanja moze pronaci odgovor, za razliku od vas koji svoju knjigu dopunjavate po zelji...odvratno

Isus lično

Islam je luciferski kult, koji milostivim nasiljem nad nemocnim pokaziva snagu I moc, to je luciferski bic za zidove I kriscana da se dovedu u red I dozovu pameti, Dakako I kriscanstvo je zagazilo u zlocin kao I judeizam, zato Islam nas tijera na nasilje odbranu i zlocin da bi nas izjednacijo sa samim sobom I time opravdo zlocinacko licmijere .Tesko je se odbraviti od licifera koji predvodi islamske horde zla zedni krvi.Uvijek je bilo na silu se silom odgovara, uskoro cemo biti uvuceni I paukovu mrezu lucifera koji nam prijeti vatrom I macem, a do tada opustite se I uzivajte jer poglavica tame otkucava ratni tam tam tam tam tam... Nisu ovo prejake rijeci nego cinjenica, a od istine se ne bijezi, nego se hrabro suocava i bori protiv zla... Apokolipsa smrti je pokrenuta vatra se rasplamsava, samo sto mi prikrivama ociglednu istinu, jer lazi nam idu u prilog, tesko onome ko covijeku vijeruje....Emanuel ,,aleluja

Stipony

1 | 2 | Sljedeća