Pitanje plaće... "Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite?"

Pitanje plaće...

Radovi koji rađaju nebesku plaću, nebeske baštine na koju ima pravo svaki koji voli Boga i čini djela Božja je aspekt na koji bi svaki kršćanin trebao obratiti pažnju. Pažnja na početku - pitanje...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Druga poslanica Timoteju 1

1 Pavao, apostol Krista Isusa voljom Božjom, po obećanju života, života u Kristu Isusu,
2 Timoteju, ljubljenom sinu: milost, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega.
3 Zahvalan sam Bogu, kojemu onamo od predaka čiste savjesti služim, dok te se neprestano spominjem u svojim molitvama noć i dan.
4 Sjetim se tvojih suza i zaželim vidjeti te da se napunim radosti
5 imajući na pameti neprijetvornu vjeru koja je u tebi - onu vjeru koja je najprije prebivala u tvojoj baki Loidi i tvojoj majci Euniki, a uvjeren sam, i u tebi.
6 Poradi toga podsjećam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku.
7 Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora.
8 Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Boga
9 koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim - ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vjekovječnih,
10 a očitovana je sada pojavkom Spasitelja našega Krista Isusa, koji obeskrijepi smrt i učini da zasja život i neraspadljivost - po evanđelju
11 za koje sam ja postavljen propovjednikom, apostolom i učiteljem.
12 Poradi toga i ovo trpim, ali se ne stidim jer znam komu sam povjerovao i uvjeren sam da je on moćan poklad moj sačuvati za onaj Dan.
13 Uzorom neka ti budu zdrave riječi koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu.
14 Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama.
15 Napustiše me, to znaš, svi u Aziji, među njima i Figel i Hermogen.
16 Neka Gospodin milosrđem podari Oneziforov dom jer me često osvježivao i nije se stidio mojih okova,
17 nego kad je bio u Rimu, brižljivo me potražio i našao.
18 Dao mu Gospodin naći milosrđe u Gospodina u onaj Dan! A koliko je usluga u Efezu iskazao, to ti najbolje znaš.

Druga poslanica Timoteju 2

1 Ti se dakle, dijete moje, jačaj milošću u Kristu Isusu
2 i što si od mene po mnogim svjedocima čuo, to predaj vjernim ljudima koji će biti podobni i druge poučiti.
3 S njima se zlopati kao dobar vojnik Krista Isusa.
4 Tko vojuje, ne zapleće se u svagdanje poslove kako bi se vojskovođi svidio.
5 I natječe li se tko, ne ovjenčava se ako se zakonito ne natječe.
6 Ratar koji se trudi treba da prvi primi od uroda.
7 Shvati što govorim! Ta dat će ti Gospodin razum u svemu.
8 Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova - po mojem evanđelju.
9 Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zločinac. Ali riječ Božja nije okovana!
10 Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vječnom slavom.
11 Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti.
12 Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas.
13 Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati!
14 Na to podsjećaj zaklinjući pred Bogom neka ne bude rječoborstva: ničemu ne koristi, a na propast je onima koji slušaju.
15 Uznastoj da kao prokušan staneš pred Boga kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno reže riječ istine.
16 Svjetovnih se pak praznorječja kloni: sve će više provaljivati prema bezbožnosti
17 i riječ će njihova kao rak-rana izgrizati. Od njih su Himenej i Filet,
18 koji zastraniše od istine tvrdeći da je uskrsnuće već bilo te nekima prevraćaju vjeru.
19 Ipak čvrsti temelj Božji stoji - pod ovim je pečatom: Poznaje Gospodin one koji su njegovi i neka se kloni zloće tko god imenuje ime Gospodnje.
20 Pa u velikoj kući ima posuda ne samo zlatnih i srebrnih, nego i drvenih i glinenih; i jedne su časne, druge pak nečasne.
21 Očisti li se dakle tko od toga, bit će posuda časna, posvećena, korisna Gospodaru, za svako dobro djelo prikladna.
22 A mladenačkih se strastvenosti kloni! Teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji iz čista srca prizivlju Gospodina.
23 Lude pak i neobuzdane raspre odbijaj znajući da rađaju svađama.
24 A sluga Gospodnji treba da se ne svađa, nego da bude nježan prema svima, sposoban poučavati, zlo podnositi,
25 da s blagošću preodgaja protivnike, ne bi li ih Bog podario obraćenjem te spoznaju istinu
26 i ponovno budu trijezni izvan zamke đavla koji ih drži robljem svoje volje.

Druga poslanica Timoteju 3

1 A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena.
2 Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici,
3 bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra,
4 izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga.
5 Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni!
6 Od njih su doista oni što se uvlače u kuće i zarobljuju ženice, natovarene grijesima, vodane najrazličitijim strastima:
7 one uvijek uče, a nikako ne mogu doći do spoznaje istine.
8 Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini.
9 Ali neće više napredovati jer bezumlje će ovih postati očito, kako se to i onima dogodilo.
10 A ti si pošao za mnom u poučavanju, u ponašanju, u naumu, u vjeri, u strpljivosti, u ljubavi, u postojanosti;
11 u progonstvima, u patnjama koje su me zadesile u Antiohiji, u Ikoniju, u Listri. Kakva li sam progonstva podnio! I iz svih me izbavio Gospodin!
12 A i svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni.
13 Zli pak ljudi i vračari napredovat će sve više u zlu - kao zavodnici i zavedeni.
14 Ti, naprotiv, ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen
15 i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu.
16 Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti,
17 da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.

Druga poslanica Timoteju 4

1 Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim:
2 propovijedaj Riječ, uporan budi - bilo to zgodno ili nezgodno - uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom.
3 Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima;
4 od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati.
5 Ti, naprotiv, budi trijezan u svemu, zlopati se, djelo izvrši blagovjesničko, služenje svoje posve ispuni!
6 Jer ja se već prinosim za žrtvu ljevanicu, prispjelo je vrijeme moga odlaska.
7 Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao.
8 Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti kojim će mi u onaj Dan uzvratiti Gospodin, pravedan sudac; ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak.
9 Nastoj što prije doći k meni!
10 Jer Dema me, zaljubljen u sadašnji svijet, napustio i otišao u Solun; Krescencije u Galaciju, Tit u Dalmaciju.
11 Luka je jedini sa mnom. Marka uzmi i dovedi sa sobom jer mi je koristan za služenje.
12 Tihika sam poslao u Efez.
13 Kabanicu koju ostavih u Troadi kod Karpa, kada dođeš, donesi. I knjige, osobito pergamene.
14 Aleksandar kovač nanio mi je mnogo zla. Uzvratio mu Gospodin po njegovim djelima!
15 Njega se i ti čuvaj jer se veoma usprotivio našim riječima.
16 Za prve moje obrane nitko ne bijaše uza me, svi me napustiše. Ne uračunalo im se!
17 Ali Gospodin je stajao uza me, on me krijepio da se po meni potpuno razglasi Poruka te je čuju svi narodi; i izbavljen sam iz usta lavljih.
18 Izbavit će me Gospodin od svakoga zla djela i spasiti za svoje nebesko kraljevstvo. Njemu slava u vijeke vjekova! Amen!
19 Pozdravi Prisku i Akvilu i Oneziforov dom!
20 Erast osta u Korintu, a Trofima ostavih u Miletu bolesna.
21 Nastoj doći prije zime. Pozdravlja te Eubul, Pudencije, Lino, Klaudija i sva braća.
22 Gospodin s duhom tvojim. Milost s vama!