"Što nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošću postigli da ovaj prohoda?" (Dj 3, 12)

Duh Sveti je poslan kao očitovanje Boga nad cijelom Crkvom: mistično je to tijelo, kojem je glava Krist, i upravlja svojim udovima (vjernicima) u Duhu Svetome. Osobnost Duha Svetoga očitava Boga...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Prva knjiga Ljetopisa 8

1 Benjamin rodi prvenca Belu, drugog Ašbela, trećeg Ahraba,
2 četvrtog Nohu i petog Rafu.
3 Belini su sinovi bili: Adar, Gera, Ehudov otac,
4 Abišua, Naaman, Ahoah,
5 Gera, Šefufan i Huram.
6 Oni su bili Ehudovi sinovi i bili su obiteljski glavari onima koji su živjeli u Gebi, odakle su ih odveli u sužanjstvo u Manahat;
7 Naaman, Ahija i Gera; on ih je vodio u sužanjstvo i rodio Uzu i Ahihuda.
8 Šaharajim, pošto je otpustio žene Hušimu i Baru, dobio je sinove u Moapskom polju:
9 sa svojom ženom Hodešom imao je sinove Jobaba, Sibju, Mešu, Malkama,
10 Jeusa, Sakju i Mirmu; to su bili njegovi sinovi, obiteljski glavari.
11 S Hušimom je rodio Abituba i Elpaala.
12 Elpaalovi su sinovi bili: Eber, Mišam i Šamed; on je sagradio Ono i Lod s njihovim selima.
13 Zatim Berija i Šema. Oni su bili obiteljski glavari onima koji su živjeli u Ajalonu i istjerali su gatske stanovnike.
14 Njegov brat: Šešak. Jeremot,
15 Zabadja, Arad i Eder,
16 Mihael, Jišpa i Joha bili su Berijini sinovi.
17 Zebadja, Mešulam, Hizki, Haber,
18 Jišmeraj, Jizlia i Jobab bili su Elpaalovi sinovi.
19 Jakim, Zikri, Zabdi,
20 Elijoenaj, Siltaj, Eliel,
21 Adaja, Beraja i Šimrat bili su Šimijevi sinovi.
22 Jišpan, Eber, Eliel,
23 Abdon, Zikri, Hanan,
24 Hananija, Elam, Antotija,
25 Jifdeja, Fenuel bili su Šešakovi sinovi.
26 Šamšeraj, Šeharja, Atalija,
27 Jaarešja, Elija i Zikri bili su Jerohamovi sinovi.
28 To su bili glavari obitelji svrstanih po koljenima. Živjeli su u Jeruzalemu.
29 U Gibeonu su živjeli: praotac Gibeon, čija se žena zvala Maaka.
30 Njegov je sin prvenac bio Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Nadab,
31 Gedor, Ahjo, Zaker,
32 i Miklot, koji je rodio Šimu; pa su i oni živjeli kod svoje braće u Jeruzalemu, sa svojom braćom.
33 Ner rodi Kiša, a Kiš rodi Šaula, Šaul rodi Jonatana, Malki-Šua, Abinadaba, Ešbaala,
34 Jonatanov je sin bio Merib Baal; Merib Baal rodi Miku.
35 Mikini su sinovi bili: Piton, Melek, Tarea i Ahaz.
36 Ahaz rodi Joadu; Joada rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu.
37 Mosa rodi Biniju, čiji je sin bio Rafa, a njegov sin Elasa, njegov sin Asel.
38 Asel je imao šest sinova, kojima su imena: Azrikam, njegov prvenac, Bokru, Jišmael, Šearja, Obadja i Hanan; svi su oni bili Aselovi sinovi.
39 Sinovi njegova brata Ešeka bili su: Ulam, prvenac mu, drugi Jehuš, treći Elifelet.
40 Ulamovi su sinovi bili hrabri junaci koji su zapinjali luk i imali mnogo sinova i unuka, sto pedeset. Svi su oni bili od Benjaminovih sinova.