Čudesni, čudesni Duh Sveti

Čudesni, čudesni Duh Sveti

Po svom preobilnom milosrđu, Bog je dao baštinicima svojim, onim koji ga priznaju za Oca, svojega Duha da im siđe. Čudesno je to otajstvo, i jedan od najvećih događaja u povijesti ljudskoga roda....

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Prva knjiga Ljetopisa 3

1 Ovo su Davidovi sinovi koji mu se rodiše u Hebronu: prvenac Amnon od Jizreelke Ahinoame, drugi Daniel od Karmelke Abigajle,
2 treći Abšalom, sin Maake, kćeri Talmaja, gešurskoga kralja, četvrti Adonija, sin Hagitin,
3 peti Šefatja od Abitale, šesti Jitream od njegove žene Egle.
4 Šest mu se sinova rodilo u Hebronu, gdje je kraljevao sedam godina i šest mjeseci; a trideset je i tri godine kraljevao u Jeruzalemu.
5 Ovi mu se sinovi rodiše u Jeruzalemu: Šimeja, Šobab, Natan i Salomon; četiri od Bat-Šebe, kćeri Amielove.
6 Jibhar, Elišama, Elifalet,
7 Nogah, Nefeg, Jafija,
8 Elišama, Elijada, Elifelet: devet.
9 Sve Davidovi sinovi osim inočkih sinova i njihove sestre Tamare.
10 Salomonov je sin bio Roboam, njegov sin Abija, njegov sin Asa, njegov sin Jošafat,
11 njegov sin Joram, njegov sin Ahazja, njegov sin Joaš,
12 njegov sin Amasja, njegov sin Azarja, njegov sin Jotam,
13 njegov sin Ahaz, njegov sin Ezekija, njegov sin Manaše,
14 njegov sin Amon, njegov sin Jošija.
15 Jošijini su sinovi bili: prvenac Johanan, drugi Jojakim, treći Sidkija, četvrti Šalum.
16 Jojakimovi su sinovi bili: Jekonija, njegov sin, i Sidkija, njegov sin.
17 Sinovi sužnja Jekonje bili su Šealtiel, njegov sin,
18 Malkiram, Pedaja, Šenasar, Jekamja, Jošama i Nebadja.
19 Pedajini su sinovi bili: Zerubabel i Šimej; Zerubabelovi sinovi: Mešulam i Hananija, i sestra im Šelomita.
20 Hašuba, Ohel, Berekja, Hasadja i Jušab-Hesed, njih petorica.
21 Hananijini su sinovi bili: Pelatja i Jišaja, Refajini sinovi, Arnanov sin, Obadjin sin, Šekanijin sin.
22 Šekanijini su sinovi bili: Šemaja, a Šemajini su sinovi bili: Hatuš, Jigal, Barijah, Nearja i Šafat, šestorica.
23 Nearjini su sinovi bili Elijoenaj, Ezekija i Azrikam, trojica.
24 Elijoenajevi su sinovi bili Hodavja, Elijašib, Felaja, Akub, Johanan, Delaja i Anani, sedmorica.